Úvodní stránka Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře METAL-FRUT, spol. s r.o.

1. Poskytovatel

Poskytovatelem zájezdů a služeb s nimi souvisejících je cestovní kancelář provozovaná společností METAL-FRUT, spol. s.r.o., se sídlem: Nádražní 674, Modřice 66442, IČO: 46904280, zapsaná v OR KS Brno, odd. C, vl. 6046 (dále jen „Cestovní kancelář“).

2. Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi Cestovní kanceláří a zákazníkem vzniká na základě uzavřené smlouvy o zájezdu. V případě smluv uzavíraných distančním způsobem vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a Cestovní kanceláří vydáním potvrzení objednávky zákazníka ze strany Cestovní kanceláře nebo uzavřením písemné smlouvy o zájezdu. Smluvní vztah mezi Cestovní kanceláří a zákazníkem se kromě platných právních předpisů řídí písemnou smlouvou, těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí smlouvy, a písemným potvrzením o zájezdu vydaným Cestovní kanceláří při uzavření smlouvy nebo bezprostředně po uzavření smlouvy v případě, že smlouva o zájezdu není uzavřena v písemné podobě.

Podepsáním smlouvy o zájezdu zákazník stvrzuje, že se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami seznámil a že s jejich obsahem souhlasí. V případě registrace k zájezdu distančním způsobem je smlouva o zájezdu uzavřena až potvrzením písemné smlouvy o zájezdu alespoň v elektronické podobě, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od registrace k zájezdu.

Zájezdy Cestovní kanceláře jsou organizovány jako skupinové, kdy přibližná velikost skupiny činí vždy 40 – 77 účastníků. Minimální počet účastníků zájezdu pro jeho uskutečnění je 35 účastníků.

Není-li v informacích o konkrétním zájezdu uvedeno jinak, nejsou zájezdy pořádané Cestovní kanceláří vhodné pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Uzavřením smlouvy o zájezdu zákazník bere na vědomí, že služby Cestovní kanceláře jsou poskytovány v českém jazyce.

3. Zakoupení zájezdu prostřednictvím slevového portálu

1.) Zákazník je oprávněn koupit zájezd prostřednictvím slevového portálu. V tomto případě zákazník hradí kupní cenu v plné výši provozovateli slevového portálu. Dokladem o koupi zájezdu a o jeho uhrazení je slevový poukaz (voucher) vystavený slevovým portálem, resp. jeho vlastníkem/ provozovatelem. V takovém případě jsou pro zákazníka závazné údaje o ceně a podmínkách zájezdu uvedené slevovým portálem, nikoli údaje obsažené v jiných nabídkách zájezdů prezentovaných Cestovní kanceláří.

2.) Slevový poukaz je podkladem pro registraci zákazníka u Cestovní kanceláře k účasti na zakoupeném zájezdu. Při následné objednávce zájezdu u Cestovní kanceláře je zákazník povinen uvést číslo voucheru/poukazu, který obdržel od slevového portálu. Pokud zákazník po zakoupení slevového poukazu popsanou registraci neučiní a v důsledku toho se zájezdu nezúčastní, jeho nároky vůči Cestovní kanceláři zanikají. Písemná smlouva o zájezdu bude zákazníkovi zaslána nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu, a to za podmínky, že ze strany vlastníka / provozovatele slevového portálu byla Cestovní kanceláři uhrazena souhrnná cena zájezdu.

3.) Smlouva o zájezdu nabývá účinnosti okamžikem připsání souhrnné ceny zájezdu na účet Cestovní kanceláře jako pořadatele ze strany vlastníka / provozovatele slevového portálu. Cestovní kancelář v této souvislosti výslovně upozorňuje zákazníka, že ke splnění výše uvedené podmínky nepostačuje úhrada ceny zájezdu vlastníku / provozovateli slevového portálu, jehož prostřednictvím je zájezd nabízen. Zákazník toto upozornění akceptuje a bere na vědomí. Úhrada peněžních prostředků získaných prodejem voucherů účastníkům vlastníkem / provozovatelem slevového portálu na účet Cestovní kanceláře je odkládací podmínkou, neboť na této úhradě závisí, zda právní následky smlouvy o zájezdu nastanou.

Pokud nebude souhrnná cena připsána na účet před zahájením zájezdu, slevové vouchery se stávají neplatnými a Cestovní kanceláři zaniká povinnost poskytnout zákazníkovi služby sjednané smlouvou o zájezdu.

4.) Z důvodu platební nekázně vlastníka / provozovatele slevového portálu, u nějž byla uhrazena cena zájezdu, avšak nebyla uhrazena již na účet Cestovní kanceláře, je Cestovní kancelář oprávněna zájezd zrušit a odstoupit od smlouvy o zájezdu.

5.) Účastníci, jejichž účast se neuskutečnila z důvodu podle odst. 3 a 4. uplatní své nároky vůči provozovateli / vlastníku slevového portálu z titulu bezdůvodného obohacení vlastníka / provozovatele slevového portálu.

6.) Cestovní kancelář zašle vlastníku / provozovateli slevového portálu číslo zákazníkova voucheru ke stornu a k vrácení uhrazené ceny zájezdu.

7.) Pro zájezdy zakoupené prostřednictvím slevového portálu platí následující storno podmínky:

 • více jak 50 dnů před plánovaným zahájením poskytnutí služeb činí odstupné 25 % z ceny / provize slevovém portálu.
 • 50- 41 dnů před plánovaným zahájením poskytnutí služeb činí odstupné 25% provize slevovému portálu + 20 Euro, cena ubytování
 • pokud je méně jak 39 dnů shodují se tyto storno podmínky se storno podmínkami Cestovní kanceláře.

4. Storno podmínky. Platby při změně obsahu smlouvy o zájezdu.

Pro zájezdy pořádané Cestovní kanceláří platí v případě odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka následující storno podmínky:

 • více než 60 dnů před plánovaným zahájením poskytnutí služeb činí odstupné 15 % z ceny zájezdu, nejméně však 1.500,- Kč/osoba.
 • 59 - 30 dnů před plánovaným zahájením poskytnutí služeb činí odstupné 30% z ceny zájezdu;
 • 29 - 21 dnů před plánovaným zahájením poskytnutí služeb činí odstupné 50% z ceny zájezdu;
 • 20 - 15 dnů před plánovaným zahájením poskytnutí služeb činí odstupné 75% z ceny zájezdu;
 • méně než 15 dnů před plánovaným zahájením poskytnutí služeb činí odstupné 100% z ceny zájezdu.

Odstupné z ceny cestovního pojištění a dalších doplňkových služeb (samostatná doprava, letenky, ubytování apod.) činí 100% z jejich ceny bez ohledu na termín odstoupení od smlouvy.

Cestovní kancelář je oprávněna jednostranně započíst odstupné se vzájemnou pohledávkou zákazníka na vrácení zálohy nebo zaplacené ceny zájezdu. V případě, že výše odstupného převyšuje částku, která byla ze strany zákazníka dosud na cenu zájezdu uhrazena, je zákazník povinen rozdíl neprodleně po odstoupení smlouvy doplatit.

Při změně termínu zájezdu činí poplatek 350,- Kč (platí pro všechny účastníky v registraci), pokud je změna uplatněna 30 dní před zahájením zájezdu. Poté si cestovní kancelář účtuje poplatek ve výši storno poplatků upravených výše.

Pro změnu jména účastníka činí poplatek 150,- Kč/os., pokud je změna uplatněna do 4 dnů před zahájením zájezdu.

Změny zasedacího pořádku může zákazník uplatnit nejpozději 3 dny před zahájením zájezdu. Poté si cestovní kancelář účtuje za takovou změnu poplatek 350,- Kč/os.

5. Cena zájezdu a její úhrada.

Cenou za zájezd se rozumí souhrnná cena uvedená ve smlouvě o zájezdu, přičemž právo na její zaplacení má Cestovní kancelář před poskytnutím zájezdu. Zákazník je povinen uhradit Cestovní kanceláři cenu za zájezd, a to formou složenky, bezhotovostním převodem na bankovní účet Cestovní kanceláře č. účtu 115 - 2732160287/0100, nebo v hotovosti. Platba se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na uvedený účet Cestovní kanceláře nebo jejím předáním Cestovní kanceláři nebo jí pověřené osobě v hotovosti.

Při nedodržení stanoveného termínu úhrady zákazníkem má Cestovní kancelář právo od smlouvy o zájezdu odstoupit. 

Cestovní kancelář je oprávněna do 21 dnů před zahájením zájezdu jednostranným jednáním zvýšit cenu zájezdu pouze v těchto případech:

 • zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot.
 • zvýšení plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpečnostních a přístavních poplatků.
 • zvýšení směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu či dalších služeb v průměru o více než 5%.
 • navýšení ceny ubytování o více jak 5 %.

V těchto případech je zákazník povinen uhradit rozdíl v ceně zájezdu do 7 dnů ode dne účinnosti oznámení o zvýšení ceny zájezdu. Při porušení závazku úhrady navýšené ceny zájezdu ze strany zákazníka má cestovní kancelář právo od smlouvy o zájezdu odstoupit, čímž není dotčeno právo cestovní kanceláře na náhradu škody.

V případě uhrazení ceny zájezdu slevovému portálu, je zákazník povinen v případě navýšení ceny dle tohoto ustanovení uhradit rozdíl v ceně zájezdu přímo Cestovní kanceláři.

V případě vracení ceny zájezdu či jeho části je Cestovní kancelář povinna uhradit relevantní částku na účet zákazníka do 30 dnů ode dne vzniku práva na její vyplacení; v případě odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka pro podstatné změny zájezdu činí tento termín 14 dnů.

6. Zákazník má právo

 • na řádné poskytnutí všech služeb zájezdu dle programu (doprava, průvodcovské služby a další služby dle popisu konkrétního zájezdu)
 • na informace o přesném programu zájezdu, časů odjezdu a případných změnách o rozsahu objednaných služeb a ceny za zájezd
 • ještě před uzavřením cestovní smlouvy na poskytnutí údajů o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení a na informace jaké zdravotní doklady jsou pro cestu a pobyt požadovány
 • zrušit svoji účast na zájezdu kdykoli před jeho zahájením, a to ve formě odstoupení od smlouvy za podmínek uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách
 • na uplatnění a vyřízení reklamace vad v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
 • na ochranu dat a dalších osobních údajů poskytnutých Cestovní kanceláří.

7. Zákazník je povinen

 • řádně a včas zaplatit dohodnutou cenu zájezdu.
 • poskytnout Cestovní kanceláři součinnost potřebnou k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplné a pravdivé vyplnění potřebných formulářů a předložení potřebných dokladů.
 • řídit se pokyny průvodce či delegáta Cestovní kanceláře, pokud je tento zajišťován, a dodržovat stanovený program; v případě nedostavení se zákazníka na stanovené místo srazu/odjezdu Cestovní kancelář neodpovídá za jakékoli tímto vzniklé náklady či škodu. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo vyloučit zákazníka ze zájezdu (resp. čerpání služeb) v případě porušení této povinnosti, a to bez nároku na náhradu za nevyužité služby. Zákazník může být dále zástupcem Cestovní kanceláře, popř. státním úřadem (policie, cizinecká policie atd.) ze zájezdu vyloučen, jestliže zvlášť hrubě narušuje vztahy ve skupině i mimo ni svým chováním a jednáním, chová-li se agresivně a vulgárně, odmítá a nerespektuje pokyny pracovníků Cestovní kanceláře a znemožňuje tímto plnění programu zájezdu. V těchto případech rovněž ztrácí nárok na náhradu jakékoliv nevyužité služby. Jeho vystupování bude zaprotokolováno a oznámeno na patřičná místa.
 • bez zbytečného odkladu sdělovat Cestovní kanceláře své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb.
 • uhradit škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo v ubytovacím a jiném zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle smlouvy.
 • dodržovat pasové, celní, zdravotní a další předpisy země, do které cestuje, dodržovat nejí platnou legislativu a respektovat odlišné skladby obyvatelstva a jiné kulturní zvyklosti.
 • dodržovat zákaz přechovávání a/nebo užívání drog a jiných omamných látek v průběhu zájezdu. Porušení tohoto zákazu je důvodem pro okamžité vyloučení ze zájezdu, a to bez náhrady. Cestovní kancelář má dále právo vyloučit z přepravy osoby ve výrazně podnapilém stavu či zjevně pod vlivem návykových látek.
 • nastoupit k zájezdu v čistém oblečení.
 • reklamovat veškeré závady a odchylky od sjednaných služeb bezodkladně po jejich zjištění a poskytnout součinnost při jejich odstranění.
 • předem sdělit Cestovní kanceláři své důvodné požadavky ohledně zasedacího pořádku (např. z důvodu zdravotních problémů při jízdě v protisměru apod.). V opačném případě nebude brán na případnou reklamaci uplatněnou z tohoto důvodu zřetel. Požadavky ohledně zasedacího pořádku, které se neopírají o závažný důvod, nemají povahu smluvních ujednání a bude jim vyhověno pouze v případně provozní možnosti. Z důvodu velkého množství skupin jsou k dopravě využívány i autobusy, která mají sedadla i v protisměru (konkrétně místa u stolků v patrových autobusech). Změna programu zájezdu je vyhrazena. Program může být upraven v závislosti na situaci v cílové či průjezdní destinaci. Veškeré reklamace musí být upraveny bezodkladně a řešeny s průvodcem na místě.
 • zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled zletilého účastníka v průběhu zájezdu; obdobně zajistit doprovod, dohled a potřebnou zdravotní péči u osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje. Hodlá-li zákazník, který je starší 15 let a mladší 18 let, uzavřít smlouvu o zájezdu a na základě ní čerpat služby ze zájezdu bez doprovodu a dohledu zákonného zástupce, je povinen předložit Cestovní kanceláři souhlas zákonného zástupce s takovým uzavřením smlouvy a čerpáním služeb. Účast nezletilého zákazníka na zájezdu musí být předem schválena ze strany Cestovní kanceláře. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo účastníka mladšího 18 let (bez doprovodu), jehož účast nebyla předem schválena, vyloučit ze zájezdu.

Pokud zákazník nenastoupí na zájezd nebo nevyčerpá-li službu bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy, hradí 100 % ceny bez možnosti uplatnění jakékoliv slevy.

Zákazník automaticky doplácí za jednolůžkový pokoj 790 Kč / os. / den, pokud k němu nebude přiřazena druhá osoba.

Cestovní kancelář je oprávněna dle svého uvážení poskytovat zákazníkům slevy např. v podobě věrnostních slev pro stálé zákazníky, popř. jednorázových akcí. Poskytování těchto slev se řídí podmínkami konkrétní slevové akce. V případě souběhu slevových akcí se slevy nesčítají, tj., v průběhu jednorázové slevové akce se neuplatní věrnostní sleva pro stálého zákazníka.

8. Zdravotní péče

Každý zákazník je povinen posoudit náročnost zájezdu ke svému zdravotnímu stavu a věku, příp. konzultovat svoji účast s lékařem. Rovněž je povinen vzít s sebou léky, které užívá.

Zákazník bere na vědomí, že v ceně zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění léčebných výloh, úrazů a odpovědnosti za způsobenou škodu. Při nastalé pojistné události není Cestovní kancelář povinna poskytnout nepojištěnému zákazníkovi jakékoliv plnění, veškerá rizika s tím související nese sám zákazník. Zákazníkům se tak doporučuje uzavřít cestovní pojištění.

9. Cestovní doklad

Účastník zahraničního zájezdu je povinen si obstarat sám včas platný cestovní doklad a v průběhu zájezdu jej opatrovat proti ztrátě. Za důsledky a náklady vyplývající ze ztráty či odcizení dokladu Cestovní kancelář neodpovídá.

Každý cestující je osobně zodpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do které cestuje.   Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese cestující.

Pasové a vízové požadavky pro konkrétní destinace jsou uvedeny v informacích o jednotlivých zájezdech.

10. Odstoupení od smlouvy a změny smlouvy ze strany zákazníka

Zákazník má před zahájením zájezdu právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ceny za zájezd za podmínky, že Cestovní kancelář poruší své povinnosti stanovené smlouvou o zájezdu nebo zákonem. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu, musí být odůvodněné a je účinné ode dne, kdy je doručeno Cestovní kanceláři.

Není-li důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka porušení povinnosti Cestovní kanceláře stanovené smlouvou nebo odstoupí-li před zahájením zájezdu od smlouvy Cestovní kancelář z důvodu porušení smlouvy ze strany zákazníka, je zákazník povinen zaplatit cestovní kanceláři smluvní pokutu ve výši stornopoplatku, jehož výpočet bude proveden dle storno podmínek daných v těchto obchodních podmínkách.

Pokud zákazník ztratil na zájezdu věc, která se posléze našla, má právo si ji převzít u Cestovní kanceláře. Zákazník je oprávněn požadovat zaslání takové nalezené věci poštou, a to oproti uhrazení poštovného a administrativního poplatku ve výši 100,- Kč Cestovní kanceláři.

11. Nečerpání služeb

Pokud zákazník objednávku zájezdu u Cestovní kanceláře nezruší nebo neodstoupí od smlouvy, ale přesto objednané služby ve smluveném čase nečerpá, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené částky ani nárok na finanční náhradu za nečerpané služby.

12. Zrušení služby ze strany poskytovatele. Změny

Cestovní kancelář si vyhrazuje právo zájezd zrušit v případě krajních okolností, jakými jsou například nedostatečný počet účastníků (min. 35 účastníků zájezdu), naplněná kapacita hotelu, zrušení autobusové dopravy ze strany dodavatele dopravy nebo předem nepředvídatelné okolnosti (počasí, politická situace v cílové destinace, zásah vyšší moci, stávky).  O zrušení konkrétního zájezdu je Cestovní kancelář povinna neprodleně informovat zákazníka, nejpozději však do 48 hodin před termínem zahájení zájezdu. Dále je povinna zákazníkovi nabídnout jiný termín.

Cestovní kancelář si vyhrazuje právo na změnu odjezdových časů, místa a programu výletů a zájezdu a obdobných skutečností z provozních důvodů. Pokud se zvýší cena vstupného, oznámí tuto skutečnost zákazníkovi.

O změně odjezdových časů (tj. změně k nástupu k zájezdu) je CK povinna uvědomit zákazníka nejméně 24 hodin před plánovaným odjezdem. Učinit tak může elektronickou poštou nebo telefonicky. Pokud zákazník se změnou nesouhlasí, je oprávněn od smlouvy odstoupit v návaznosti na storno podmínky.

Cestovní kancelář je oprávněna jednostranně změnit sjednanou cenu zájezdu do 21. dne před sjednaným okamžikem zahájení zájezdu, pokud se zvýší

a) cena za dopravu včetně cen pohonných hmot,

b) platby spojené s dopravou, jako jsou letištní, přístavní či jiné poplatky zahrnuté v ceně zájezdu, nebo

c) směnný kurs české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %. V případech uvedených sub a) a b) tohoto ustanovení se zvýšená cena zájezdu vypočte jako původně sjednaná cena zájezdu zvýšená o rozdíl v cenách uvedených služeb, a to takto: NC=CZ+(NCR/(PCR/100)-100)*50). (CZ= cena zájezdu celkem dle podepsané cestovní smlouvy, NC=nová cena zájezdu, NCR=nová cena ropy, PCR=původní cena ropy). V případě sub c) se zvýšená cena zájezdu vypočte novým výpočtem ceny za použití zvýšeného kurzu české koruny (NC=CZ/PK*NK, přitom NC=nová cena zájezdu celkem, CZ=-cena zájezdu celkem dle podepsané cestovní smlouvy, PK=původní kurz ČNB, NK=nový kurz ke dni zvýšení ceny).

Ceny zájezdů leteckou nebo kombinovanou dopravou vychází z cen letenek, které jsou leteckým přepravcem kalkulovány při kurzu 22,50 CZK za 1 USD a při ceně leteckého paliva 600 USD/MT. Cestovní kancelář je oprávněna, pokud tak učiní letecký přepravce, jednostranným úkonem zvýšit ceny zájezdů leteckou nebo kombinovanou dopravou o 19 Kč za každou zpáteční letenku, a to za každých 0,1 CZK, o které aktuální kurz Kč za 1 USD převýší kalkulační kurz 22,50 Kč za 1 USD. Cena leteckého paliva se odvíjí od měsíčního průměru nejvyšších denních cen určených “Barges FOB Rotterdam High”, uveřejněných v “Platts Marketscan” dostupném na www.platts.com (cena na světových trzích) za měsíc, který předchází měsíci, v němž má být účtován palivový příplatek. Jestliže tato průměrná cena leteckého paliva překročí kalkulační cenu 600 USD/MT, je cestovní kancelář oprávněna účtovat ke každému sedadlu palivový příplatek dle podmínek letecké společnosti provozující daný let.

13. Nepředvídatelné okolnosti

Cestovní kancelář je oprávněna upravit dle nutné potřeby zájezd v případě nepředvídatelných a neovlivnitelných okolností (živelné pohromy, stávky, zásah vyšší moci). Cestovní kancelář neodpovídá za případné zpoždění z technických důvodů, případně z důvodu přetížení komunikací, hraničních přechodů, stávek či vyšší moci. V případě takového zpoždění nevzniká zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy ani na slevu či jiné odškodnění.

14. Cestovní kancelář neodpovídá za škody způsobené zákazníkovi jiným zákazníkem či třetí osobou na jeho osobě, zdraví či majetku během zájezdu.

Nesplní-li Cestovní kancelář své povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy řádně a včas, je povinností zákazníka ihned uplatnit svou reklamaci u průvodce Cestovní kanceláře nebo obchodního zástupce. Průvodce, delegát či obchodní zástupce je povinen ihned na místě nedostatky řešit. Pokud není možné nedostatek na místě vyřešit nebo s řešením není zákazník spokojen, je povinností průvodce nebo delegáta sepsat se zákazníkem reklamační protokol, který oba podepíší. Zákazník své právo na reklamaci uplatní u Cestovní kanceláře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od skončení zájezdu nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak právo zaniká. Cestovní kancelář je povinna reklamaci řešit a s výsledkem řešení seznámit zákazníka do 30 dnů od uplatnění reklamace. Stejnou lhůtu má Cestovní kancelář na vyřešení reklamačních protokolů, které mu odevzdají průvodci (povinností průvodce je odevzdat reklamační protokol nejpozději do 3 dnů od ukončení zájezdu).

Zákazník je povinen při řešení reklamace poskytnout Cestovní kanceláři potřebnou součinnost. Na opožděné a nedoložené reklamace nebude brán zřetel.

15. Ochrana osobních dat

Podpisem smlouvy o zájezdu a akceptací těchto smluvních podmínek zákazník bere na vědomí, že jeho osobní údaje včetně rodného čísla budou ze strany Cestovní kanceláře zpracovávány ve smyslu ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR), a to pro účely vnitřní potřeby Cestovní kanceláře, plnění povinností Cestovní kanceláře vyplývajících z právních předpisů a uzavřené smlouvy.

Poskytnuté údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům Cestovní kanceláře a dále poskytovatelům objednaných služeb v míře nezbytně nutné. Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen na dobu max. 10 let s tím, že může být kdykoliv písemně odvolán podáním adresovaným Cestovní kanceláři.

Zákazník podpisem smlouvy o zájezdu a akceptací těchto smluvních podmínek stvrzuje, že je zmocněn a podpisem smlouvy o zájezdu uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů rovněž i jménem všech osob uvedených ve smlouvě o zájezdu.

Podpisem smlouvy o zájezdu a akceptací těchto smluvních podmínek zákazník souhlasí s pořízením fotografií své osoby v rámci zájezdu pro obchodní účely Cestovní kanceláře.

16. Závěrečná ustanovení

Neplatností jednotlivých ustanovení smlouvy o zájezdu nebo těchto podmínek, které tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu, není dotčena platnost ani vymahatelnost kteréhokoli jiného ustanovení smlouvy o zájezdu nebo Všeobecných obchodních podmínek.

V případě, že dojde mezi Cestovní kanceláří a zákazníkem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o zájezdu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce.

17. V případě platby zájezdy či doplatků v EURECH bude klientům k částce připočítán administrativní poplatek ve výši 1,50 EUR za bankovní výlohy.

V případě jakýchkoli transakcí mezi Cestovní kanceláří a zákazníky prostřednictvím mezinárodních bankovních převodů je zákazník povinen Cestovní kanceláři uhradit poplatek ve výši 3 EUR/transakce.

Smluvní vztah mezi zákazníkem a cestovní kanceláří se řídí právem České republiky.

Zákazník souhlasí se zasíláním aktuálních nabídek e-mailem. V případě, že zákazník nesouhlasí se zasíláním aktuálních nabídek, oznámí tuto skutečnost Cestovní kanceláři.

18. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1.10.2018.

Kontakt

METAL - FRUT, spol. s r.o.
Nádražní 674
664 42 Modřice

katalog

Tištěný katalog zájezdů
zasíláme zdarma na vaši adresu

Stačí zadat adresu a katalog je na cestě k vám

Chci zaslat katalog zdarma