Úvodní stránka Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Všeobecné obchodní podmínky Cestovní kanceláře METAL-FRUT, spol. s r.o.

 

1. Poskytovatel

 1. Poskytovatelem zájezdů a služeb s nimi souvisejících je Cestovní kancelář METAL, provozovaná společností METAL-FRUT, spol. s r.o., se sídlem: Nádražní 674, Modřice 66442, IČO: 46904280, zapsaná v OR KS Brno, odd. C, vl. 6046 (dále jen „Cestovní kancelář“ nebo „CK Metal“).

2. Smluvní vztah

 1. Zákazník bere na vědomí, že smluvní vztah mezi Cestovní kanceláří a zákazníkem vzniká až na základě smlouvy uzavřené písemně, tj. až potvrzením písemného vyhotovení smlouvy podpisy Cestovní kanceláře a zákazníka nebo potvrzením zaslané smlouvy prostřednictvím SMS, či případně okamžikem uhrazení zálohy ve smyslu čl. 6 těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 2. Zákazník bere na vědomí, že objednávky učiněné prostřednictvím webového formuláře či telefonicky jsou nezávazné, a že ani jejich automatickým potvrzením systémem Cestovní kanceláře nedojde k uzavření smlouvy. Automatické potvrzení je toliko potvrzením o přijetí této objednávky ve smyslu ust. § 1827 občanského zákoníku.
 3. Po přijetí nezávazné objednávky telefonicky či prostřednictvím webového formuláře je Cestovní kancelář povinna nejpozději do 5 dnů od přijetí zaslat zákazníkovi na jím uvedenou e-mailovou adresu připravenou smlouvu spolu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a pokyny k platbě ceny zájezdu a případných doplňkových služeb. Zákazník je poté bez zbytečného odkladu povinen potvrdit smlouvu prostřednictvím SMS dle pokynů Cestovní kanceláře nebo zaslat vytištěnou a podepsanou smlouvu ve 2 vyhotoveních poštou na adresu Cestovní kanceláře, nejpozději však do 2 dnů od odeslání e-mailu se smlouvou zákazníkovi. Teprve potvrzením o přijetí úhrady ze strany Cestovní kanceláře, potvrzením pomocí SMS či podepsáním smlouvy zákazníkem i Cestovní kanceláří dochází k uzavření smlouvy.
 4. Smluvní vztah mezi Cestovní kanceláří a zákazníkem se kromě platných právních předpisů řídí písemnou smlouvou, těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí smlouvy, a písemným potvrzením o zájezdu vydaným Cestovní kanceláří při uzavření smlouvy. Uzavřením smlouvy o zájezdu zákazník stvrzuje, že se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami seznámil a že s jejich obsahem souhlasí.
 5. Zájezdy Cestovní kanceláře jsou organizovány jako skupinové, kdy přibližná velikost skupiny činí vždy 40–77 účastníků. Minimální počet účastníků zájezdu pro jeho uskutečnění je 35 účastníků. V případě, že není zájezd naplněn alespoň minimálním počtem zákazníků, si Cestovní kancelář vyhrazuje právo zájezd zrušit ve smyslu čl. 12 těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 6. Není-li v informacích o konkrétním zájezdu uvedeno jinak, nejsou zájezdy pořádané Cestovní kanceláří vhodné pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace a dále pro děti mladší 4 let.
 7. V případě, že je účastníkem zájezdu osoba se sníženou schopností pohybu či osoba s jiným zdravotním postižením, které účastníkovi neumožňuje účast na zájezdu (zejm. u zájezdů poznávacích) a jeho programu v tempu, které je pro zájezd naplánováno, je zákazník povinen tuto skutečnost neprodleně po uzavření smlouvy o zájezdu oznámit Cestovní kanceláři. Není-li s Cestovní kanceláří dohodnuto jinak, je si tento účastník povinen zajistit individuální program v případě, že se spolu s ním neúčastní doprovodná osoba, která zajistí, že bude schopen udržet tempo, které je pro zájezd naplánováno, tj. se skupinou a průvodcem, a to minimálně po dobu, kdy je naplánován skupinový program s průvodcem. Zákazník přitom bere na vědomí, že v takovém případě nemá tento účastník zájezdu nárok na účast na skupinovém programu, když s ohledem na povahu skupinových zájezdů není Cestovní kancelář schopna zajišťovat program speciální ani omezit program ostatních účastníků zájezdu. Ostatní povinnosti Cestovní kanceláře (zajistit dopravu, ubytování, stravu apod.) tím zůstávají nedotčeny.
 8. Uzavřením smlouvy o zájezdu zákazník bere na vědomí, že služby Cestovní kanceláře jsou poskytovány v českém jazyce.
 9. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo odmítnout jakékoli objednávky či následné uzavření smlouvy se zákazníkem zejména v případě, že:
 • zákazník v minulosti nezaplatil zálohu nebo celou sjednanou cenu za zájezd v souladu se smlouvou a článkem 4 těchto Všeobecných obchodních podmínek,
 • zákazník v minulosti nezaslal podepsanou písemnou smlouvu o zájezdu v souladu s tímto článkem Všeobecných obchodních podmínek,
 • zákazník opakovaně uvádí či v minulosti uváděl nesprávné kontaktní údaje či zasílal nesmyslné či jinak zjevně excesivní objednávky.

3. Zakoupení zájezdu prostřednictvím slevového portálu

 1. Zákazník je dále oprávněn koupit zájezd prostřednictvím slevového portálu. V tomto případě zákazník hradí cenu zájezdu v plné výši provozovateli slevového portálu, přičemž další služby (případné cestovní pojištění, poplatky za víza, vstupy na atrakce apod. – dále již jen jako „doplňkové služby“) hradí zákazník vždy přímo cestovní kanceláři. Dokladem o koupi zájezdu a o jeho uhrazení je slevový poukaz (voucher) vystavený slevovým portálem, resp. jeho vlastníkem/ provozovatelem. V takovém případě jsou pro zákazníka závazné údaje o ceně a podmínkách zájezdu uvedené slevovým portálem, nikoli údaje obsažené v jiných nabídkách zájezdů prezentovaných Cestovní kanceláří.
 2. Slevový poukaz je však vždy pouze podkladem pro registraci zákazníka u Cestovní kanceláře k účasti na zakoupeném zájezdu. Při následné nezávazné objednávce zájezdu u Cestovní kanceláře je zákazník povinen uvést číslo voucheru/poukazu, který obdržel od slevového portálu. Pokud zákazník po zakoupení slevového poukazu prostřednictvím webového portálu registraci neučiní, neuzavře s Cestovní kanceláří řádně písemnou smlouvu ve smyslu čl. 2 těchto Všeobecných obchodních podmínek a v důsledku toho se zájezdu nezúčastní, jeho nároky vůči Cestovní kanceláři zanikají.
 3. Provedenou registrací voucherů zákazník stvrzuje, že se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami seznámil a že s jejich obsahem souhlasí.
 4. Smlouva o zájezdu nabývá účinnosti nejdříve okamžikem připsání sjednané ceny zájezdu na účet Cestovní kanceláře jako pořadatele ze strany vlastníka / provozovatele slevového portálu nebo uzavřením řádné písemné smlouvy s Cestovní kanceláří ve smyslu čl. 2 těchto Všeobecných obchodních podmínek, podle toho, která z těchto podmínek nastane později. Cestovní kancelář v této souvislosti výslovně upozorňuje zákazníka, že ke splnění výše uvedené podmínky nepostačuje úhrada ceny zájezdu vlastníku / provozovateli slevového portálu, jehož prostřednictvím je zájezd nabízen. Úhrada peněžních prostředků získaných prodejem voucherů účastníkům vlastníkem / provozovatelem slevového portálu na účet Cestovní kanceláře je odkládací podmínkou, neboť na této úhradě závisí, zda právní následky smlouvy o zájezdu nastanou. Zákazník tato upozornění akceptuje a bere na vědomí.
 5. Pokud nebude sjednaná cena zájezdu připsána na účet Cestovní kanceláře nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu, slevové vouchery se stávají neplatnými a Cestovní kanceláři zaniká povinnost poskytnout zákazníkovi služby sjednané smlouvou o zájezdu. V takovém případě je zákazník oprávněn požadovat náhradu škody po vlastníkovi / provozovateli slevového portálu, u nějž voucher či slevový kupon zakoupil, a který porušil svou povinnost uhradit sjednanou cenu Cestovní kanceláři nejpozději v den zahájení zájezdu. V takovém případě Cestovní kancelář zašle vlastníku / provozovateli slevového portálu číslo zákazníkova voucheru ke stornu a k vrácení uhrazené ceny zájezdu.
 6. Z důvodu platební nekázně vlastníka / provozovatele slevového portálu, u nějž byla zákazníkem uhrazena cena zájezdu, (která však již nebyla uhrazena na účet Cestovní kanceláře), je Cestovní kancelář oprávněna zákazníkovi zájezd zrušit a odstoupit od smlouvy o zájezdu v souladu s čl. 4 těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 7. Pro zájezdy zakoupené prostřednictvím slevového portálu platí následující storno podmínky. Zruší-li zákazník či provozovatel slevového portálu voucher, resp. odstoupí od smlouvy o zájezdu, a není-li důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka porušení povinnosti Cestovní kanceláře stanovené smlouvou, nebo odstoupí-li před zahájením zájezdu od smlouvy Cestovní kancelář z důvodu porušení smlouvy ze strany zákazníka, je zákazník povinen zaplatit jako náhradu škody, vzniklé v důsledku toho, že zákazník nesplnil smlouvu, Cestovní kanceláři odstupné dle následujících storno podmínek:
 • více než 59 dnů před plánovaným zahájením zájezdu činí odstupné 30 % z ceny zájezdu;
 • v rozmezí 59 – 30 dnů před plánovaným zahájením zájezdu činí odstupné 50 % z ceny zájezdu;
 • méně než 29 dnů před plánovaným zahájením zájezdu shodují se tyto storno podmínky se storno podmínkami Cestovní kanceláře.

Toto odstupné však vždy činí minimálně částku ve výši 1500 Kč za každou jednotlivou osobu u zájezdů s vlastní nebo autobusovou dopravou a 5000 Kč za osobu u zájezdů s leteckou dopravou.

 1. Součástí ceny zájezdu není cena cestovního pojištění ani dalších doplňkových služeb. Odstupné z cestovního pojištění a dalších doplňkových služeb činí vždy 100 % z jejich ceny bez ohledu na termín odstoupení od smlouvy. Příplatky za cestovní pojištění a další doplňkové služby tedy Cestovní kancelář nevrací nikdy, poměrnou část z ceny zájezdu pak dle shora uvedených storno podmínek.

4. Odstoupení od smlouvy a změny smlouvy ze strany zákazníka

 1. Zákazník má před zahájením zájezdu právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ceny za zájezd za podmínky, že Cestovní kancelář poruší své povinnosti stanovené smlouvou o zájezdu nebo zákonem.
 2. Odstupuje-li zákazník od smlouvy o zájezdu, který zakoupil prostřednictvím Cestovní kanceláře, a není-li důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka porušení povinnosti Cestovní kanceláře stanovené smlouvou, nebo odstoupí-li před zahájením zájezdu od smlouvy Cestovní kancelář z důvodu porušení smlouvy ze strany zákazníka, je zákazník povinen zaplatit jako náhradu škody, vzniklé v důsledku toho, že zákazník nesplnil smlouvu, Cestovní kanceláři odstupné dle následujících storno podmínek:
 • více než 60 dnů před plánovaným zahájením zájezdu činí odstupné 15 % z ceny zájezdu;
 • 59 – 30 dnů před plánovaným zahájením zájezdu činí odstupné 40 % z ceny zájezdu;
 • 29 – 21 dnů před plánovaným zahájením zájezdu činí odstupné 65 % z ceny zájezdu;
 • 20 – 15 dnů před plánovaným zahájením zájezdu činí odstupné 85% z ceny zájezdu;
 • méně než 15 dnů před plánovaným zahájením poskytnutí služeb činí odstupné 100 % z ceny zájezdu.

Toto odstupné však vždy činí minimálně částku ve výši 1500 Kč za každou jednotlivou osobu u zájezdů s vlastní nebo autobusovou dopravou a 5000 Kč za osobu u zájezdů s leteckou dopravou.

 1. Součástí ceny zájezdu není cestovní pojištění ani další doplňkové služby. Odstupné z cestovního pojištění a dalších doplňkových služeb činí vždy 100 % z jejich ceny bez ohledu na termín odstoupení od smlouvy. Příplatky za cestovní pojištění a další doplňkové služby tedy Cestovní kancelář nevrací nikdy, poměrnou část z ceny zájezdu pak dle shora uvedených storno podmínek.
 2. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu, musí být odůvodněné a je účinné ode dne, kdy je prokazatelně doručeno Cestovní kanceláři na adresu jejího sídla či na e-mailovou adresu: zajezdy@ckmetal.cz. Výše odstupného se tak rovněž odvíjí ode dne doručení odstoupení, a může se tak stát, že v případě zaslání odstoupení prostřednictvím pošty bude odstoupení doručeno se zpožděním, které zapříčiní vyšší odstupné. Zákazník však bere na vědomí, že Cestovní kancelář nenese žádnou odpovědnost za škodu tím způsobenou.
 3. Odstupné dle tohoto článku je zákazník povinen zaplatit rovněž v případě, že od smlouvy o zájezdu odstoupí Cestovní kancelář z důvodu porušení smlouvy na straně zákazníka.
 4. Na žádost zákazníka mohou být prováděny ve smlouvě změny, které jsou zpoplatněny administrativním poplatkem. Při změně termínu zájezdu činí poplatek 350,- Kč. Změnu je možné povolit pouze více než 30 dní před zahájením zájezdu. ), Za změnu jména účastníka činí poplatek 150,- Kč/os., pokud je změna uplatněna do 4 dnů před zahájením zájezdu. Později si již Cestovní kancelář vyhrazuje právo žádosti nevyhovět a účtovat poplatky ve výši storno poplatků uvedených výše.
 5. Zákazník však bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že v případě změny jména účastníka ve lhůtě kratší než 4 dny před zahájením zájezdu, není Cestovní kancelář povinna zajistit pro nové účastníky cestovní pojištění, a to ani v případě, kdy toto bylo uhrazeno (viz storno podmínky), a že jsou si noví účastníci povinni zajistit cestovní pojištění na vlastní zodpovědnost.
 6. Změny zasedacího pořádku může zákazník uplatnit bezplatně nejpozději 3 dny před zahájením zájezdu. Poté si Cestovní kancelář účtuje za takovou změnu poplatek 350,- Kč za každou osobu.
 7. Zákazník má možnost zakoupení místenky, která ho opravňuje k výběru místa v autobuse. Poplatek za místenku je 150 Kč za osobu (zahrnuje cestu tam i zpět). Zakoupením klient bere na vědomí, že si místa vybírá sám na online plánku autobusu, který bude zákazníkům zaslán přibližně 7 dní před odjezdem. Skutečnost, že si požadovaná místa již dříve zvolil jiný klient, nezakládá právo na vrácení částky uhrazené za místenky. Pakliže si zákazník ve lhůtě nevybere místo z plánku, uhrazený poplatek propadá a zákazníkovi nevzniká nárok na vrácení tohoto poplatku.
 8. Pakliže zákazník objednal pro 2 účastníky zájezdu sdílený pokoj, a následně se s Cestovní kanceláří dohodne na zrušení zájezdu pro druhého z účastníků, je Cestovní kanceláři automaticky povinen uhradit doplatek za jednolůžkový pokoj ve výši 990 Kč / os. / den, pokud k němu nebude přiřazena druhá osoba. Cestovní kancelář nemá povinnost tuto osobu sama zajistit.
 9. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo vyloučit možnost změnit termín zájezdu, jméno účastníka či jejich počet, či zasedací pořádek u vybraných zájezdů. O této skutečnosti je pak Cestovní kancelář povinna informovat zákazníka nejpozději spolu se zasláním písemné smlouvy o zájezdu k potvrzení ve smyslu čl. 1 těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 10. Pokud zákazník ztratil na zájezdu věc, která se posléze našla, má právo si ji převzít u Cestovní kanceláře. Zákazník je oprávněn požadovat zaslání takové nalezené věci poštou, a to oproti uhrazení ceny poštovného, a navíc administrativního poplatku ve výši 100,- Kč Cestovní kanceláři. Cestovní kancelář nenese odpovědnost za poškození, které vzniklo před doručením nalezené věci na pobočku Cestovní kanceláře.
 11. Cestovní kancelář je oprávněna jednostranně započíst odstupné a poplatky dle tohoto článku Všeobecných obchodních podmínek se vzájemnou pohledávkou zákazníka na vrácení zálohy nebo zaplacené ceny zájezdu. V případě, že výše odstupného převyšuje částku, která byla ze strany zákazníka dosud na cenu zájezdu uhrazena, je zákazník povinen rozdíl nejpozději do 30 dní po odstoupení od smlouvy doplatit.
 12. V případech, kdy zákazník odstupuje od smlouvy a vznikne mu nárok na vrácení ceny zájezdu či alespoň jeho části, vyhrazuje si Cestovní kancelář právo nabídnout zákazníkovi jiný zájezd odpovídající hodnotě přeplatku či nabídnout zákazníkovi poukaz ve sjednané hodnotě.

5. Poukazy na zájezdy poskytnuté Cestovní kanceláří.

Není-li uvedeno jinak, poukazy vydané na základě zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu (dále jen „lex voucher“) se rovněž řídí podmínkami dle tohoto článku Všeobecných obchodních podmínek. Ochranná doba dle § 3 tohoto zákona ani jeho působnost dle § 2 přitom není dotčena.

 1. Poukazy na zájezdy vydané Cestovní kanceláří opravňují zákazníka použít příslušný poukaz k úhradě ceny za jakýkoli zájezd pořádaný Cestovní kanceláří, a to až do maximální hodnoty sjednaného poukazu. V případě, že si zákazník zvolí zájezd dražší, než je hodnota poukazu, je povinen doplatit rozdíl mezi hodnotou poukazu a cenou zájezdu. V případě, že cena vybraného zájezdu bude nižší než hodnota poukazu, nevzniká zákazníkovi nárok na finanční doplatek vzniklého rozdílu.
 2. Poukazy jsou vydávány vždy na konkrétní hodnotu poukazu a nejsou vázány na osobu konkrétního zákazníka. Tyto poukazy tedy zákazník může poskytnout třetí osobě bez jakýchkoli dopadů na jejich platnost. O takovém předání třetí osobě je však zákazník povinen Cestovní kancelář informovat.
 3. Poukaz je zákazník povinen uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne vystavení, není-li na poukazu uvedeno jiné datum konce platnosti. Uplatněním poukazu se rozumí použití poukazu k úhradě sjednané ceny za vybraný zájezd pořádaný Cestovní kanceláří bez ohledu na to, zda se zájezd koná až po konci platnosti poukazu.
 4. Poukaz lze uplatnit na webových stránkách Cestovní kanceláře při odesílání nezávazné objednávky zájezdu, kde zákazník vyplní číslo poukazu do poznámky. Po úspěšném objednání zájezdu obdrží zákazník smlouvu v souladu s čl. 1 těchto Všeobecných obchodních podmínek, přičemž zákazník je dále rovněž povinen postupovat v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
 5. Zákazník přitom bere na vědomí, že poukaz již nelze směnit za peníze, ale musí být použit k zakoupení vybraného zájezdu, resp. uhrazení jeho ceny. Tato podmínka platí i pro poukazy vydané dle lex voucher po dobu ochranné doby, tj. do 31. 8. 2021 včetně. Poukazy jsou nevratné a nelze je zpětně směnit za peníze.
 6. Použil-li již zákazník poukaz k úhradě ceny za zajištění zájezdu Cestovní kanceláří, a rozhodne se od smlouvy o zájezdu odstoupit, nevzniká mu nárok na navrácení poukazu, a tento poukaz nevratně propadá bez nároku na jakoukoli finanční kompenzaci. Odstoupení od smlouvy o zájezdu se řídí storno podmínkami dle čl. 4 těchto Všeobecných obchodních podmínek, přičemž zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, aby mu v takovém případě Cestovní kancelář vrátila poměrnou část ceny zájezdu sníženou o příslušné stornopoplatky výlučně ve formě poukazu o ponížené nominální hodnotě.
 7. Tím však není dotčeno právo zákazníka činit ve své objednávce zájezdu změny, dohodne-li se na tom s Cestovní kanceláří, a zaplatí-li s tím související poplatky dle čl. 6 a násl. těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 8. Cestovní kancelář si dále vyhrazuje právo nabídnout případně zákazníkovi změnu termínu zájezdu namísto odstoupení tak, aby v případě souhlasu s předloženými podmínkami zákazník nepřišel o finance vložené do poukazu na zájezd.

6. Cena zájezdu, další poplatky a jejich úhrada.

 1. Cenou zájezdu se rozumí souhrnná cena zájezdu za všechny účastníky zájezdu uvedená ve smlouvě o zájezdu. Pakliže zákazník zakoupil některou z doplňkových služeb je povinen nad rámec ceny zájezdu rovněž uhradit případné poplatky a doplatky s nimi spojené. Právo na zaplacení ceny zájezdu včetně všech příplatků a doplatků má Cestovní kancelář před poskytnutím zájezdu. V popisu zájezdu na webových stránkách, v katalogu či v těchto Všeobecných obchodních podmínkách je vždy uvedeno, co není součástí ceny zájezdu (např. nikdy není součástí ceny cestovní pojištění).
 2. Zákazník je povinen uhradit 50 % z ceny zájezdu nejpozději do 4 dní od uzavření smlouvy, a dále pak doplatit zbylou část kupní ceny ve výši 50 % spolu se všemi doplatky a příplatky za doplňkové služby dle těchto Všeobecných obchodních podmínek, nejpozději 1 měsíc přede dnem zahájení příslušného zájezdu.
 3. V případě, že dojde ke změně zájezdu ze strany zákazníka po uzavření smlouvy či již po uhrazení celé sjednané ceny zájezdu, je zákazník povinen uhradit poplatky či doplatky za změny termínu zájezdu, jmen či počtu účastníků, zasedacího pořádku či doplatky za jednolůžkové pokoje dle čl. 4 těchto Všeobecných obchodních podmínek do 7 dní ode dne, kdy k takové změně došlo,. nejpozději však jeden pracovní den před plánovaným zahájením zájezdu, a to v hotovosti v pobočce Cestovní kanceláře nebo online platbou prostřednictvím platební brány. Platbu doplatků převodem na účet Cestovní kanceláře je možné povolit pouze více jak 3 pracovní dny před zahájením zájezdu.
 4. Zákazník má možnost uhradit Cestovní kanceláři cenu za zájezd vč. všech poplatků formou složenky, bezhotovostním převodem na bankovní účet Cestovní kanceláře, nebo v hotovosti v pobočce Cestovní kanceláře či jí pověřené osobě až na zájezdu v případě, že se tak Cestovní kancelář se zákazníkem výslovně dohodne. Na vyžádání zákazníka je možná také platba v eurech. Číslo účtu pro platbu bude zákazníkovi sděleno při zaslání smlouvy o zájezdu. Platba se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na uvedený účet Cestovní kanceláře nebo jejím předáním Cestovní kanceláři nebo jí pověřené osobě v hotovosti.
 5. V případě úhrady v eurech na účet Cestovní kanceláře, který je určen výhradně pro platby v českých korunách, si Cestovní kancelář vyhrazuje právo požadovat po zákazníkovi úhradu reálné výše nákladů, které takto vznikly.
 6. Při nedodržení kteréhokoli ze stanovených termínů splatnosti zákazníkem má Cestovní kancelář právo od smlouvy o zájezdu odstoupit bez nároku zákazníka na nabídnutí náhradního termínu či jakékoli jiné kompenzace. 
 7. Cestovní kancelář je oprávněna do 21 dnů před zahájením zájezdu jednostranným jednáním zvýšit cenu zájezdu pouze ve vybraných případech uvedených v čl. 12 těchto Všeobecných obchodních podmínek. V těchto případech je zákazník povinen uhradit rozdíl v ceně zájezdu do 7 dnů ode dne účinnosti oznámení o zvýšení ceny zájezdu. Při porušení závazku úhrady navýšené ceny zájezdu ze strany zákazníka má Cestovní kancelář právo od smlouvy o zájezdu odstoupit, čímž není dotčeno právo cestovní kanceláře na náhradu škody.
 8. V případě uhrazení ceny zájezdu slevovému portálu, je zákazník povinen v případě navýšení ceny dle tohoto ustanovení uhradit rozdíl v ceně zájezdu přímo Cestovní kanceláři v souladu s předchozím odstavcem.

7. Další práva zákazníka

 1. Zákazník má právo:
 • na řádné poskytnutí všech služeb zájezdu dle programu (doprava, průvodcovské služby a další služby dle popisu konkrétního zájezdu);
 • na informace o přesném programu zájezdu, přibližných časech odjezdu a případných změnách rozsahu objednaných služeb a ceny za zájezd;
 • ještě před uzavřením smlouvy o zájezdu na poskytnutí údajů o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení a na informace, jaké zdravotní doklady jsou pro cestu a pobyt požadovány;
 • zrušit svoji účast na zájezdu kdykoli před jeho zahájením, a to ve formě odstoupení od smlouvy za podmínek uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách;
 • na uplatnění a vyřízení reklamace vad v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami;
 • na ochranu dat a dalších osobních údajů poskytnutých Cestovní kanceláři.
 1. Cestovní kancelář je oprávněna dle svého uvážení poskytovat zákazníkům slevy např. v podobě věrnostních slev pro stálé zákazníky, popř. jednorázových akcí. Poskytování těchto slev se řídí podmínkami konkrétní slevové akce. V případě souběhu slevových akcí se slevy nesčítají, tj. v průběhu jednorázové slevové akce se neuplatní věrnostní sleva pro stálého zákazníka či naopak, dle toho, která varianta bude pro zákazníka výhodnější.

8. Další povinnosti zákazníka:

 1. Zákazník je povinen:
 • řádně a včas zaplatit dohodnutou zálohu a cenu zájezdu;
 • poskytnout Cestovní kanceláři součinnost potřebnou k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplné a pravdivé vyplnění potřebných formulářů a předložení potřebných dokladů;
 • informovat Cestovní kancelář o skutečnosti, že se bude jakožto účastník zájezdu dle uzavřené smlouvy účastnit osoba se sníženou schopností pohybu či osoba s jiným zdravotním postižením, které této osobě neumožňuje udržet tempo s naplánovaným programem zájezdu, resp. se zbytkem skupiny a průvodcem;
 • řídit se pokyny průvodce či delegáta Cestovní kanceláře, pokud je tento zajišťován, a dodržovat stanovený program; v případě nedostavení se zákazníka na stanovené místo srazu/odjezdu Cestovní kancelář neodpovídá za jakékoli tímto vzniklé náklady či škodu. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo vyloučit zákazníka ze zájezdu (resp. čerpání služeb) v případě porušení této povinnosti, a to bez nároku na náhradu za nevyužité služby. Zákazník může být dále zástupcem Cestovní kanceláře, popř. státním úřadem (policie, cizinecká policie atd.) ze zájezdu vyloučen, jestliže zvlášť hrubě narušuje vztahy ve skupině i mimo ni svým chováním a jednáním, chová-li se agresivně a vulgárně, odmítá a nerespektuje pokyny pracovníků Cestovní kanceláře a znemožňuje tímto plnění programu zájezdu. V těchto případech rovněž ztrácí nárok na náhradu jakékoliv nevyužité služby. Jeho vystupování bude zaprotokolováno a oznámeno příslušným orgánům;
 • bez zbytečného odkladu sdělovat Cestovní kanceláři své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb;
 • uhradit škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo v ubytovacím či jiném zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle smlouvy o zájezdu;
 • dodržovat pasové, celní, zdravotní a další předpisy země, do které cestuje, dodržovat její platnou legislativu a respektovat odlišné kulturní zvyklosti obyvatelstva;
 • dodržovat zákaz přechovávání a/nebo užívání drog a jiných omamných látek v průběhu zájezdu. Porušení tohoto zákazu je důvodem pro okamžité vyloučení ze zájezdu, a to bez náhrady. Cestovní kancelář má dále právo vyloučit z přepravy osoby ve výrazně podnapilém stavu či zjevně pod vlivem návykových látek;
 • nastoupit k zájezdu v čistém oblečení;
 • reklamovat veškeré závady a odchylky od sjednaných služeb bezodkladně po jejich zjištění a poskytnout součinnost při jejich odstranění;
 • předem a s dostatečným předstihem sdělit Cestovní kanceláři své důvodné požadavky ohledně zasedacího pořádku (např. z důvodu zdravotních problémů při jízdě v protisměru apod.). V opačném případě nebude brán na případnou reklamaci uplatněnou z tohoto důvodu zřetel. Z důvodu velkého množství skupin jsou k dopravě využívány i autobusy, která mají sedadla i v protisměru (konkrétně místa u stolků v patrových autobusech). Požadavky ohledně zasedacího pořádku, které se neopírají o závažný důvod, nemají povahu smluvních ujednání a bude jim vyhověno pouze v případně provozní možnosti;
 • oznámit bezodkladně veškeré reklamace a řešit je na místě s průvodcem. Změna programu zájezdu je vyhrazena, v závislosti na situaci v cílové nebo průjezdní destinaci může být program upraven;
 • zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled zletilého účastníka v průběhu zájezdu; obdobně zajistit doprovod, dohled a potřebnou zdravotní péči u osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje. Hodlá-li zákazník, který je starší 15 let a mladší 18 let, uzavřít smlouvu o zájezdu a na základě ní čerpat služby ze zájezdu bez doprovodu a dohledu zákonného zástupce, je povinen předložit Cestovní kanceláři souhlas zákonného zástupce s takovým uzavřením smlouvy a čerpáním služeb. Účast nezletilého zákazníka na zájezdu musí být předem schválena ze strany Cestovní kanceláře. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo účastníka mladšího 18 let (bez doprovodu), jehož účast nebyla předem schválena, vyloučit ze zájezdu.

9. Zdravotní péče

 1. Každý zákazník je povinen posoudit náročnost zájezdu vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a věku, příp. konzultovat svoji účast s lékařem. Rovněž je povinen vzít s sebou léky, které užívá.
 2. Zákazník bere na vědomí, že v ceně zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění léčebných výloh, úrazů a odpovědnosti za způsobenou škodu. Při nastalé pojistné události není Cestovní kancelář povinna poskytnout zákazníkovi jakékoliv plnění, veškerá rizika s tím související nese sám zákazník. Zákazníkům se tak doporučuje uzavřít cestovní pojištění.
 3. V případě, že si zákazník objedná cestovní pojištění prostřednictvím Cestovní kanceláře jako doplňkovou službu, platí pro splatnost souhrnného poplatku stejné podmínky jako pro splatnost ceny zájezdu v souladu s čl. 6 těchto Všeobecných obchodních podmínek. Stejné podmínky platí i pro právo Cestovní kanceláře odstoupit od smlouvy, na jejímž základě má Cestovní kancelář pojištění zajistit, v případě, že zákazník neuhradí sjednaný poplatek za cestovní pojištění v sjednaném termínu splatnosti.
 4. Zákazník bere na vědomí, že v případě, kdy si objednal cestovní pojištění bez pojištění storna zájezdu, nelze pojištění proti stornu zájezdu prostřednictvím Cestovní kanceláře již dodatečně přikoupit, a je si toto pojištění případně povinen zajistit sám a na vlastní náklady.

10. Cestovní doklady

 1. Účastník zahraničního zájezdu je povinen si obstarat sám a včas platný cestovní doklad a v průběhu zájezdu jej opatrovat proti ztrátě. Za důsledky a náklady vyplývající ze ztráty či odcizení dokladu Cestovní kancelář neodpovídá.
 2. Každý cestující je osobně zodpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do které cestuje. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese cestující.
 3. Pasové a vízové požadavky pro konkrétní destinace jsou uvedeny v informacích o jednotlivých zájezdech a dále upřesněny Cestovní kanceláří v potvrzení o zájezdu. Informace budou zákazníkovi rovněž poskytnuty na dotaz. Zákazník přitom bere na vědomí, že udělení víz spadá do kompetence příslušných zastupitelských úřadů, přičemž podmínky vízových povinností může konzulární úřad kdykoli změnit. Aktuální informace o vízových povinnostech jsou dostupné na stránkách Ministerstva zahraničních věcí a na konkrétním zastupitelském úřadě. Není-li vízum klientovi uděleno, vízový poplatek propadá a Cestovní kancelář tento poplatek nevrací.
 4. V případě cizích státních příslušníků není Cestovní kancelář povinna zjišťovat odlišné podmínky pro vstup do jednotlivých zemí. Tyto informace je povinen zjistit si zákazník samostatně u příslušných zastupitelských úřadů. Cestovní kancelář tak doporučuje všem cizím státním příslušníkům, kteří mají vízovou povinnost, aby si informace týkající se této povinnosti zjistili ještě před zakoupením zájezdu.
 5. Cestovní kancelář je oprávněna zkontrolovat, zda si zákazník opatřil nezbytná víza pro tranzitní či cílové destinace, a případně takové zákazníka ze zájezdu vyloučit. V případě, že byl zákazník z tohoto důvodu vyloučen ze zájezdu Cestovní kanceláří a dále také v případě, že zákazník odstoupí od smlouvy o zájezdu z důvodu neudělení vstupního víza do destinace, se takové odstoupení řídí stornopodmínkami dle čl. 6 těchto Všeobecných obchodních podmínek. V případě, že je zákazník ze země vyhoštěn v průběhu zájezdu z důvodu ležících na jeho straně, nejedná se o porušení povinností na straně Cestovní kanceláře a tato není povinna zákazníkovi vracet jakékoli finanční prostředky.
 6. Případné ostatní doklady zajišťované Cestovní kanceláří, jako např. vstupenky, vouchery, letenky, doklady o cestovním pojištění apod., obdrží zákazník Cestovní kanceláře obvykle 5 dní před odjezdem nebo mohou být předány zákazníkovi až přímo na místě odjezdu či až v cílové destinaci dle povahy dokladu.

11. Nečerpání služeb

 1. Pokud zákazník objednávku zájezdu u Cestovní kanceláře nezruší nebo neodstoupí od smlouvy, ale přesto objednané služby ve smluveném čase nečerpá a k zájezdu nenastoupí, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené částky, ani nárok na finanční náhradu za nečerpané služby.

12. Zrušení zájezdu a změny zájezdu ze strany Cestovní kanceláře

 1. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo zájezd zrušit v případě krajních okolností, jakými jsou například nedostatečný počet účastníků (min. 35 účastníků zájezdu), naplněná kapacita hotelu, zrušení autobusové dopravy ze strany dodavatele dopravy nebo jiných předem nepředvídatelných okolností (počasí, politická situace v cílové destinace, zásah vyšší moci, stávky). O zrušení konkrétního zájezdu je Cestovní kancelář povinna neprodleně informovat zákazníka, nejpozději však do 48 hodin před termínem zahájení zájezdu. Dále je povinna zákazníkovi nabídnout jiný termín.
 2. Není-li uvedeno jinak, jsou časy odjezdu přibližné a Cestovní kancelář si vyhrazuje právo tyto údaje upřesnit nejpozději 24 hodin před zahájením zájezdu. Není však vyloučeno, že z důvodu některých nepředvídatelných událostí dojde ke zpoždění a nedodržení přibližného časového rozmezí uvedeného Cestovní kanceláří.
 3. Rovněž místa odjezdu jsou u zájezdů uvedena jako orientační, není-li u konkrétního zájezdu uvedeno jinak. Podrobnější podmínky lze prozkoumat vždy v průběhu vyplnění webového formuláře při nezávazné rezervaci zájezdu. Na základě zpoplatněného požadavku zákazníka je možné některé místo odjezdu do programu zájezdu zařadit. Minimální počet zákazníků pro to, aby Cestovní kancelář zajistila nástup z předmětných míst odjezdu, činí alespoň 5 zákazníků nastupujících v tomto místě. Cestovní kancelář je povinna oznámit zákazníkovi alespoň 7 dní přede dnem zahájení zájezdu, zda bude z uvedeného místa odjezdu možné na zájezd nastoupit či ne.  
 4. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo na změnu zájezdu, odjezdových časů, místa a programu výletů a obdobných skutečností z provozních důvodů či z důvodů nepředvídatelných situací tak, aby se jí podařilo zajistit maximální naplnění programu zájezdu a maximálního zážitku zákazníka z něj. Je-li v takovém případě Cestovní kancelář nucena změnit podmínky smlouvy či cenu za zájezd z objektivních důvodů, má zákazník ve lhůtě 5 dní od doručení návrhu na změnu smlouvy možnost od smlouvy odstoupit; v opačném případě se má za to, že zákazník s navrhovanou změnou smlouvy souhlasí. Pro odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce přitom platí podmínky na jeho formu a doručení stanovené v čl. 4 těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 5. Pokud zákazník se shora uvedenými změnami nesouhlasí, je oprávněn od smlouvy odstoupit v návaznosti na storno podmínky. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka pro podstatné změny zájezdu Cestovní kancelář vrátí zákazníkovi příslušnou částku poníženou o odstupné a další poplatky na jeho účet do 14 dnů po vzniku nároku na vyplacení částky.
 6. Může se rovněž stát, že v době od zakoupení zájezdu zákazníkem do doby zahájení zájezdu dojde ke zvýšení ceny vstupného na atrakce, nákladů na dopravu, změně směnného kurzu, či dalších okolností, v důsledku, nichž bude muset být zvýšena cena zájezdu, či které by mohly mít vliv na rozhodnutí zákazníka se zájezdu zúčastnit, když zvýšení sice nemají vliv na cenu zájezdu, ale mohou mít vliv na objem doporučeného kapesného apod. Pokud dojde k takovému zvýšení, je Cestovní kancelář povinna oznámit tuto skutečnost neprodleně zákazníkovi.
 7. Cestovní kancelář je oprávněna jednostranně změnit sjednanou cenu zájezdu do 21. dne před sjednaným okamžikem zahájení zájezdu, pokud se zvýší
 1. cena za dopravu včetně cen pohonných hmot,
 2. platby spojené s dopravou, jako jsou letištní, přístavní či jiné poplatky zahrnuté v ceně zájezdu,
 3. směnný kurs české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %,
 4. navýšení ceny ubytování o více jak 5 %.

V případech uvedených sub a) a b) tohoto ustanovení se zvýšená cena zájezdu vypočte jako původně sjednaná cena zájezdu zvýšená o rozdíl v cenách uvedených služeb, a to takto: NC=CZ+(NCR/(PCR/100)-100)*50). (CZ= cena zájezdu celkem dle podepsané cestovní smlouvy, NC=nová cena zájezdu, NCR=nová cena ropy, PCR=původní cena ropy). V případě sub c) se zvýšená cena zájezdu vypočte novým výpočtem ceny za použití zvýšeného kurzu české koruny (NC=CZ/PK*NK, přitom NC=nová cena zájezdu celkem, CZ=-cena zájezdu celkem dle podepsané cestovní smlouvy, PK=původní kurz ČNB, NK=nový kurz ke dni zvýšení ceny).

Ceny zájezdů leteckou nebo kombinovanou dopravou vychází z cen letenek, které jsou leteckým přepravcem kalkulovány při kurzu 22,50 CZK za 1 USD a při ceně leteckého paliva 600 USD/MT. Cestovní kancelář je oprávněna, pokud tak učiní letecký přepravce, jednostranným úkonem zvýšit ceny zájezdů leteckou nebo kombinovanou dopravou o 19 Kč za každou zpáteční letenku, a to za každých 0,1 CZK, o které aktuální kurz Kč za 1 USD převýší kalkulační kurz 22,50 Kč za 1 USD. Cena leteckého paliva se odvíjí od měsíčního průměru nejvyšších denních cen určených “Barges FOB Rotterdam High”, uveřejněných v “Platts Marketscan” dostupném na www.platts.com (cena na světových trzích) za měsíc, který předchází měsíci, v němž má být účtován palivový příplatek. Jestliže tato průměrná cena leteckého paliva překročí kalkulační cenu 600 USD/MT, je cestovní kancelář oprávněna účtovat ke každému sedadlu palivový příplatek dle podmínek letecké společnosti provozující daný let.

 1. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy v případě, že dojde ke zvýšení ceny o více než 8 % z celkové ceny zájezdu. V takovém případě Cestovní kanceláři nevzniká nárok na odstupné v souladu se storno podmínkami dle těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 2. Jestliže po zahájení zájezdu Cestovní kancelář neposkytne sjednané služby nebo jejich podstatnou část řádně a včas nebo zjistí, že sjednané služby nebo jejich podstatnou část nebude moci řádně a včas poskytnout, je Cestovní kancelář povinna a oprávněna bez zbytečného odkladu a bezplatně provést taková opatření, aby mohl zájezd pokračovat, a zabezpečit náhradní služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo se přibližující původně sjednaným podmínkám. K takovým změnám může dojít i jen na část pobytu.
 3. Z důvodu platební nekázně cestovní agentury, která zájezd Cestovní kanceláře zprostředkovala, je Cestovní kancelář oprávněna zákazníkovi zájezd zrušit a odstoupit od smlouvy o zájezdu.

13. Nepředvídatelné okolnosti

 1. Cestovní kancelář je oprávněna upravit dle nutné potřeby zájezd v případě nepředvídatelných a neovlivnitelných okolností (živelné pohromy, stávky, zásah vyšší moci aj.). Cestovní kancelář neodpovídá za případné zpoždění z technických důvodů, případně z důvodu přetížení komunikací, hraničních přechodů, stávek či vyšší moci. V případě takového zpoždění nevzniká zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy ani na slevu či jiné odškodnění.
 2. Zákazník bere na vědomí, že Cestovní kancelář není zodpovědná za provoz lanovek, vleků či tzv. skibusů nebo jejich omezení v lyžařském středisku v souvislosti s poskytnutým zájezdem, jejichž provoz může být omezen na základě rozhodnutí daného lyžařského střediska či v souvislosti povětrnostními podmínkami. Zákazník není oprávněn po Cestovní kanceláři požadovat jakékoliv plnění v souvislosti s výše uvedeným omezením.
 3. Zákazník bere na vědomí, že Cestovní kancelář nezodpovídá za meteorologickou situaci v době konání zájezdu v lyžařském zájezdu, tj. především za množství sněhu na sjezdovkách a jeho údržbu. 

14. Speciální akce

 1. Speciální akce „Záloha 999,-“:
 • V případě objednání běžných zájezdů (bez ohledu na to, zda jsou zakoupeny přímo přes Cestovní kancelář či prostřednictvím cestovních agentur) má zákazník možnost využít speciální akci – tzv. Zálohu 999,-, tj. zaplatit okamžitě prostřednictvím platební brány, případně okamžitým převodem na účet, zálohu ve výši 999,- Kč za každou osobu účastnící se zájezdu; následně nejpozději do 3 měsíců přede dnem zahájení zájezdu doplatit případný rozdíl tak, aby bylo uhrazeno 50 % z celkové ceny zájezdu; a zbytek ceny spolu se všemi doplatky a příplatky za doplňkové služby dle těchto Všeobecných obchodních podmínek  doplatit nejpozději do 1 měsíce přede dnem zahájení zájezdu.
 • Při nedodržení kteréhokoli ze stanovených termínů splatnosti zákazníkem (termíny pro úhrady Zálohy 999,- i všech dílčích doplatků a poplatků) má Cestovní kancelář právo od smlouvy o zájezdu odstoupit bez nároku zákazníka na nabídnutí náhradního termínu či jakékoli jiné kompenzace. 
 • Speciální akce Záloha 999,- je časově omezena, a to nejpozději do 31.01.2020, s možností jejího opakovaného prodloužení. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo tuto speciální akci kdykoliv zrušit.
 1. Speciální akce „Cestovní pojištění zdarma“:
  • Poznávací zájezdy a pobytové zájezdy s cílovou destinací: Bulharsko, mají v celkové ceně zájezdu zahrnuto také cestovní pojištění, a to včetně připojištění storna zájezdu.
  • Nárok na výhody plynoucí ze speciální akce Cestovní pojištění zdarma zákazníkovi vznikne pouze za předpokladu, že při rezervaci zaklikne příslušné zaškrtávací políčko. Na opožděné žádosti Cestovní kancelář nebude brát zřetel.
  • Speciální akce Cestovní pojištění zdarma je časově omezena, a to nejpozději do 31.01.2020, s možností jejího opakovaného prodloužení. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo tuto speciální akci kdykoliv zrušit.
 2. Speciální akce „Garance jistoty“:
 • Na zájezdy s termínem konání v kalendářním roce 2021 se vztahuje speciální akce Garance jistoty, k níž se vážou následující podmínky:
  • Za předpokladu, že by zákazník či kterýkoli z cestujících, jež uhradil plnou cenu zájezdu, měl v době konání zájezdu nařízenou karanténu či izolaci z důvodu výskytu onemocnění COVID-19 či jiného onemocnění znemožňující účast na zájezdu, může využít možnosti navrácení finančních prostředků ve výši 80 % zaplacené ceny zájezdu (v rámci tzv. pojištění storna zájezdu), zbývajících 20 % zaplacené ceny zájezdu obdrží zákazník ve formě poukazu.
  • Zákazník je povinen nařízení karantény / izolace ve smyslu předchozího odstavce vždy prokázat Cestovní kanceláři předložením potvrzení od lékaře či hygienické stanice prokazující tuto skutečnost.
  • Poukaz dle předchozího odstavce je nutné využít nejpozději do konce roku 2021 a není směnitelný za peníze.
  • Zákazník je povinen nemožnost účastnit se zájezdu v důsledku nařízené karantény či izolace z důvodu výskytu onemocnění COVID-19 či jiného onemocnění řádně a včas uplatnit u pojišťovny poskytující cestovní pojištění (dále jen „pojišťovna“). Zákazníkovi vzniká nárok na tuto speciální akci pouze v případě, že bude jeho nárok pojišťovnou uznán. Dojde-li ze strany pojišťovny k zamítnutí nároku, obdrží zákazník od Cestovní kanceláře 20 % zaplacené ceny zájezdu ve formě poukazu.
  • Bližší informace k této speciální akci jsou dostupné ZDE.
 • Speciální akce Garance jistoty je časově neomezená. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo tuto speciální akci kdykoliv zrušit.
 • Speciální akci Garance jistoty nelze jakkoli kombinovat se speciální akcí Bezplatná výměna účastníka.
 1. Speciální akce „Bezplatná výměna účastníka“:
 • Na zájezdy s termínem konání v kalendářním roce 2021 se vztahuje speciální akce Bezplatná výměna účastníka, k níž se vážou následující podmínky:
  • Za předpokladu, že by zákazník či kterýkoli z cestujících, jež uhradil plnou cenu zájezdu, měl v době konání zájezdu nařízenou karanténu či izolaci z důvodu výskytu onemocnění COVID-19, může využít možnost bezplatně vyměnit tohoto účastníka zájezdu, nejpozději však 3 dny před termínem odjezdu.
  • Zákazník je povinen nařízení karantény / izolace ve smyslu předchozího odstavce vždy prokázat Cestovní kanceláři předložením potvrzení od lékaře či hygienické stanice prokazující tuto skutečnost.
 • Speciální akce Bezplatná výměna účastníka je časově neomezená. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo tuto speciální akci kdykoliv zrušit.
 • Speciální akci Bezplatná výměna účastníka nelze jakkoli kombinovat se speciální akcí Garance jistoty.

15. Reklamační řád

 1. Cestovní kancelář neodpovídá za škody způsobené zákazníkovi jiným zákazníkem či třetí osobou na jeho osobě, zdraví či majetku během zájezdu.
 2. Nesplní-li Cestovní kancelář své povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy řádně a včas, je povinností zákazníka ihned uplatnit svou reklamaci u průvodce Cestovní kanceláře nebo obchodního zástupce.
 3. Průvodce, delegát či obchodní zástupce je povinen ihned na místě nedostatky řešit. Pokud není možné nedostatek na místě vyřešit nebo s řešením není zákazník spokojen, je povinností průvodce nebo delegáta sepsat se zákazníkem reklamační protokol, který oba podepíšou.
 4. Zákazník je povinen své právo na reklamaci uplatnit u Cestovní kanceláře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od skončení zájezdu nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle smlouvy o zájezdu, jinak právo zaniká. Cestovní kancelář je povinna reklamaci řešit a s výsledkem řešení seznámit zákazníka do 30 dnů od uplatnění reklamace. Stejnou lhůtu má Cestovní kancelář na vyřešení reklamačních protokolů, které mu odevzdají průvodci (povinností průvodce je odevzdat reklamační protokol nejpozději do 3 dnů od ukončení zájezdu).
 5. Zákazník je povinen při řešení reklamace poskytnout Cestovní kanceláři potřebnou součinnost. Na opožděné a nedoložené reklamace nebude brán zřetel.

16. Ochrana osobních údajů

 1. Podpisem smlouvy o zájezdu a akceptací těchto smluvních podmínek zákazník bere na vědomí, že jeho osobní údaje včetně rodného čísla budou ze strany Cestovní kanceláře zpracovávány ve smyslu ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR), a to pro účely vnitřní potřeby Cestovní kanceláře, plnění povinností Cestovní kanceláře vyplývajících z právních předpisů a uzavřené smlouvy.
 2. Poskytnuté údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům Cestovní kanceláře a dále poskytovatelům objednaných služeb v míře nezbytně nutné. Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen na dobu max. 10 let s tím, že může být kdykoliv písemně odvolán podáním adresovaným Cestovní kanceláři.
 3. Zákazník podpisem smlouvy o zájezdu a akceptací těchto smluvních podmínek stvrzuje, že je zmocněn a podpisem smlouvy o zájezdu uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů rovněž i jménem všech osob uvedených ve smlouvě o zájezdu.
 4. Podpisem smlouvy o zájezdu a akceptací těchto smluvních podmínek zákazník souhlasí s pořízením fotografií své osoby v rámci zájezdu pro obchodní účely Cestovní kanceláře a dále se zasíláním aktuálních nabídek e-mailem. V případě, že zákazník nesouhlasí se zasíláním aktuálních nabídek, oznámí tuto skutečnost Cestovní kanceláři.

17. Závěrečná ustanovení

 1. Pro účely těchto podmínek se zájezdem rozumí nejen zájezd ve smyslu ust. § 2521 občanského zákoníku, ale i veškeré další výlety, zájezdy či pobyty organizované a zprostředkovávané Cestovní kanceláří, a to bez ohledu na počet služeb, které jsou v rámci něj poskytovány, a bez ohledu na jeho délku.
 2. Neplatností jednotlivých ustanovení smlouvy o zájezdu nebo těchto podmínek, které tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu, není dotčena platnost ani vymahatelnost kteréhokoli jiného ustanovení smlouvy o zájezdu nebo Všeobecných obchodních podmínek.
 3. V případě, že dojde mezi Cestovní kanceláří a zákazníkem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o zájezdu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz; webové stránky adr.coi.cz. Zákazník může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Smluvní vztah mezi zákazníkem a Cestovní kanceláří se řídí právem České republiky.
 5. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 19.12.2020.