Úvodní stránka Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře METAL-FRUT, spol. s r.o.

1. Poskytovatel

Poskytovatelem zájezdů a služeb s nimi souvisejících je cestovní kancelář provozovaná společností METAL-FRUT, spol. s.r.o., se sídlem: Nádražní 674, Modřice 66442, IČO: 46904280, zapsaná v OR KS Brno, odd. C, vl. 6046 (dále jen „Cestovní kancelář“).

2. Smluvní vztah

Zákazník bere na vědomí, že smluvní vztah mezi Cestovní kanceláří a zákazníkem vzniká až na základě smlouvy o zájezdu uzavřené písemně, tj. až potvrzením písemného vyhotovení smlouvy podpisy Cestovní kanceláře a zákazníka nebo potvrzením zaslané smlouvy prostřednictvím SMS, či případně okamžikem uhrazení zálohy ve smyslu čl. 5 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

Zákazník bere na vědomí, že objednávky učiněné prostřednictvím webového formuláře či telefonicky jsou nezávazné, a že ani jejich automatickým potvrzením systémem Cestovní kanceláře nedojde k uzavření smlouvy. Automatické potvrzení je toliko potvrzením o přijetí této objednávky ve smyslu ust. § 1827 občanského zákoníku.

Po přijetí nezávazné objednávky telefonicky či prostřednictvím webového formuláře je Cestovní kancelář povinna nejpozději do 5 dnů od přijetí zaslat zákazníkovi na jím uvedenou e-mailovou adresu připravenou smlouvu spolu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a pokyny k platbě ceny zájezdu. Zákazník je poté bez zbytečného odkladu povinen potvrdit smlouvu prostřednictvím SMS dle pokynů Cestovní kanceláře nebo zaslat vytištěnou a podepsanou smlouvu ve 2 vyhotoveních poštou na adresu Cestovní kanceláře a zároveň Cestovní kanceláři e-mailem scan písemného vyhotovení smlouvy, nejpozději však do 2 dnů od odeslání e-mailu se smlouvou zákazníkovi. Potvrdit smlouvu SMS ani prostřednictvím listinné smlouvy zákazník není v případě, že již z jeho strany byla uhrazena záloha ve smyslu čl. 5 Všeobecných obchodních podmínek, přičemž přijetí částky bylo ze strany Cestovní kanceláře zákazníkovi potvrzeno. Teprve potvrzením o přijetí úhrady ze strany Cestovní kanceláře, potvrzením pomocí SMS či podepsáním smlouvy zákazníkem i Cestovní kanceláří dochází k uzavření smlouvy.

Smluvní vztah mezi Cestovní kanceláří a zákazníkem se kromě platných právních předpisů řídí písemnou smlouvou, těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí smlouvy, a písemným potvrzením o zájezdu vydaným Cestovní kanceláří při uzavření smlouvy. Podepsáním smlouvy o zájezdu zákazník stvrzuje, že se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami seznámil a že s jejich obsahem souhlasí.

Zájezdy Cestovní kanceláře jsou organizovány jako skupinové, kdy přibližná velikost skupiny činí vždy 40 – 77 účastníků. Minimální počet účastníků zájezdu pro jeho uskutečnění je 35 účastníků. V případě, že není zájezd naplněn alespoň minimálním počtem zákazníků si Cestovní kancelář vyhrazuje právo zájezd zrušit ve smyslu čl. 12 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

Není-li v informacích o konkrétním zájezdu uvedeno jinak, nejsou zájezdy pořádané Cestovní kanceláří vhodné pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace a dále pro děti mladší 3 let.

Uzavřením smlouvy o zájezdu zákazník bere na vědomí, že služby Cestovní kanceláře jsou poskytovány v českém jazyce.

Cestovní kancelář si vyhrazuje právo odmítnout jakékoli objednávky či následné uzavření smlouvy se zákazníkem zejména v případě, že:

 • zákazník v minulosti nezaplatil zálohu nebo celou sjednanou cenu za zájezd v souladu se smlouvou a článkem 4 těchto Všeobecných obchodních podmínek,
 • zákazník v minulosti nezaslal podepsanou písemnou smlouvu o zájezdu v souladu s tímto článkem Všeobecných obchodních podmínek,
 • zákazník opakovaně uvádí či v minulosti uváděl nesprávné kontaktní údaje či zasílal nesmyslné či jinak zjevně excesivní objednávky.

3. Zakoupení zájezdu prostřednictvím slevového portálu

Zákazník je dále oprávněn koupit zájezd prostřednictvím slevového portálu. V tomto případě zákazník hradí kupní cenu v plné výši provozovateli slevového portálu. Dokladem o koupi zájezdu a o jeho uhrazení je slevový poukaz (voucher) vystavený slevovým portálem, resp. jeho vlastníkem/ provozovatelem. V takovém případě jsou pro zákazníka závazné údaje o ceně a podmínkách zájezdu uvedené slevovým portálem, nikoli údaje obsažené v jiných nabídkách zájezdů prezentovaných Cestovní kanceláří.

Slevový poukaz je však vždy pouze podkladem pro registraci zákazníka u Cestovní kanceláře k účasti na zakoupeném zájezdu. Při následné nezávazné objednávce zájezdu u Cestovní kanceláře je zákazník povinen uvést číslo voucheru/poukazu, který obdržel od slevového portálu. Pokud zákazník po zakoupení slevového poukazu prostřednictvím webového portálu registraci neučiní, neuzavře s cestovní kanceláří řádně písemnou smlouvu v listinné podobě ve smyslu čl. 2 těchto Všeobecných obchodních podmínek a v důsledku toho se zájezdu nezúčastní, jeho nároky vůči Cestovní kanceláři zanikají. Písemná smlouva o zájezdu bude zákazníkovi zaslána nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu, a to za podmínky, že ze strany vlastníka / provozovatele slevového portálu byla Cestovní kanceláři uhrazena souhrnná cena zájezdu, a že byla výše popsaná registrace provedena alespoň 10 dní přede dnem zahájení zájezdu.

Smlouva o zájezdu nabývá účinnosti nejdříve okamžikem připsání souhrnné ceny zájezdu na účet Cestovní kanceláře jako pořadatele ze strany vlastníka / provozovatele slevového portálu nebo neuzavře s cestovní kanceláří řádně písemnou smlouvu v listinné podobě ve smyslu čl. 2 těchto Všeobecných obchodních podmínek, podle toho, která z těchto podmínek nastane později. Cestovní kancelář v této souvislosti výslovně upozorňuje zákazníka, že ke splnění výše uvedené podmínky nepostačuje úhrada ceny zájezdu vlastníku / provozovateli slevového portálu, jehož prostřednictvím je zájezd nabízen. Zákazník toto upozornění akceptuje a bere na vědomí. Úhrada peněžních prostředků získaných prodejem voucherů účastníkům vlastníkem / provozovatelem slevového portálu na účet Cestovní kanceláře je odkládací podmínkou, neboť na této úhradě závisí, zda právní následky smlouvy o zájezdu nastanou.

Pokud nebude souhrnná cena připsána na účet před zahájením zájezdu, slevové vouchery se stávají neplatnými a Cestovní kanceláři zaniká povinnost poskytnout zákazníkovi služby sjednané smlouvou o zájezdu. V takovém případě je zákazník oprávněn požadovat náhradu škody po vlastníkovi / provozovateli slevového portálu, u nějž voucher či slevový kupon zakoupil, a který porušil svou povinnost uhradit sjednanou cenu Cestovní kanceláři nejpozději v den zahájení zájezdu. V takovém případě Cestovní kancelář zašle vlastníku / provozovateli slevového portálu číslo zákazníkova voucheru ke stornu a k vrácení uhrazené ceny zájezdu.

Z důvodu platební nekázně vlastníka / provozovatele slevového portálu, u nějž byla uhrazena cena zájezdu, avšak nebyla uhrazena již na účet Cestovní kanceláře, je Cestovní kancelář oprávněna zájezd zrušit a odstoupit od smlouvy o zájezdu.

Pro zájezdy zakoupené prostřednictvím slevového portálu platí následující storno podmínky. Zruší-li zákazník či provozovatel slevového portálu voucher, resp. odstoupí od smlouvy o zájezdu:

 • více než 50 dnů před plánovaným zahájením zájezdu činí odstupné 25 % z ceny zájezdu a provize slevového portálu;
 • v rozmezí 50 – 41 dnů před plánovaným zahájením poskytnutí služeb činí odstupné 25 % z provize slevového portálu a ceny ubytování, a dále částky 20,- EUR;
 • méně než 39 dnů před plánovaným zahájením zájezdu shodují se tyto storno podmínky se storno podmínkami Cestovní kanceláře.

4. Odstoupení od smlouvy. Storno podmínky. Změny smlouvy ze strany zákazníka a spojené poplatky.

Zákazník má před zahájením zájezdu právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ceny za zájezd za podmínky, že Cestovní kancelář poruší své povinnosti stanovené smlouvou o zájezdu nebo zákonem.

Odstupuje-li zákazník od smlouvy o zájezdu, který zakoupil prostřednictvím Cestovní kanceláře, a není-li důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka porušení povinnosti Cestovní kanceláře stanovené smlouvou nebo odstoupí-li před zahájením zájezdu od smlouvy Cestovní kancelář z důvodu porušení smlouvy ze strany zákazníka, je zákazník povinen zaplatit cestovní kanceláři odstupné dle následujících storno podmínek do:

 • více než 60 dnů před plánovaným zahájením zájezdu činí odstupné 15 % z ceny zájezdu;
 • 59 – 30 dnů před plánovaným zahájením zájezdu činí odstupné 30 % z ceny zájezdu;
 • 29 – 21 dnů před plánovaným zahájením zájezdu činí odstupné 50 % z ceny zájezdu;
 • 20 – 15 dnů před plánovaným zahájením zájezdu činí odstupné 75 % z ceny zájezdu;
 • méně než 15 dnů před plánovaným zahájením poskytnutí služeb činí odstupné 100 % z ceny zájezdu,

vždy však nejméně 1.500,- Kč za každého účastníka zájezdu bez ohledu na to, kolik dní před plánovaným zahájením zájezdu zákazník odstoupil, a dále vždy rovněž plná cena pobytové taxy a vstupů v rámci programu (na atrakce, do táborů apod.) u zájezdů, u nichž se Cestovní kancelář tyto zavázala v rámci ceny uhradit.

 

Odstupné z ceny cestovního pojištění a dalších doplňkových služeb (samostatná doprava, letenky, ubytování apod.) činí vždy 100 % z jejich ceny bez ohledu na termín odstoupení od smlouvy. Příplatky za cestovní pojištění a další doplňkové služby tedy Cestovní kancelář nevrací nikdy, poměrnou část z ceny zájezdu pak dle shora uvedených storno podmínek.

Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu, musí být odůvodněné a je účinné ode dne, kdy je prokazatelně doručeno Cestovní kanceláři na adresu jejího sídla či na e-mailovou adresu: zajezdy@ckmetal.cz. Výše odstupného se tak rovněž odvíjí ode dne doručení odstoupení, a může se tak stát, že v případě zaslání odstoupení prostřednictvím pošty bude odstoupení doručeno se zpožděním, které zapříčiní vyšší odstupné. Zákazník však bere na vědomí, že Cestovní kancelář nenese žádnou odpovědnost za škodu tím způsobenou.

Odstupné dle tohoto článku je zákazník povinen zaplatit rovněž v případě, že od smlouvy o zájezdu odstoupí Cestovní kancelář z důvodu porušení smlouvy na straně zákazníka.

V případě změn ubytovací kapacity či objednaných služeb se smlouva nadále řídí storno podmínkami dle tohoto článku, a to vždy ve vztahu k původně sjednaným službám a ve lhůtách navázaných na původní termín sjednaného zájezdu.

Při změně termínu zájezdu činí poplatek 350,- Kč (platí pro všechny účastníky v registraci), pokud je změna uplatněna 30 dní před zahájením zájezdu. Pro změnu jména účastníka činí poplatek 150,- Kč/os., pokud je změna uplatněna do 4 dnů před zahájením zájezdu. Poté si cestovní kancelář účtuje poplatky ve výši storno poplatků upravených výše.

Zákazník však bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že v případě změny jména účastníku ve lhůtě kratší než 5 dní před zahájením zájezdu, není Cestovní kancelář povinna zajistit pro nové účastníky cestovní pojištění, a to ani v případě, kdy toto bylo uhrazeno (viz storno podmínky), a že jsou si noví účastníci povinni zajistit cestovní pojištění na vlastní zodpovědnost.

Změny zasedacího pořádku může zákazník uplatnit bezplatně nejpozději 3 dny před zahájením zájezdu. Poté si cestovní kancelář účtuje za takovou změnu poplatek 350,- Kč/os.

Pakliže zákazník objednal pro 2 účastníky zájezdu sdílený pokoj, a následně se s Cestovní kanceláří dohodne na zrušení zájezdu pro druhého z účastníků, je Cestovní kanceláři automaticky povinen uhradit doplatek za jednolůžkový pokoj ve výši 790 Kč / os. / den, pokud k němu nebude přiřazena druhá osoba.

Cestovní kancelář si vyhrazuje právo vyloučit možnost změnit termín zájezdu, jméno účastníka či jejich počet, či zasedací pořádek u vybraných zájezdů. O této skutečnosti je pak Cestovní kancelář povinna informovat zákazníka nejpozději spolu se zasláním písemné smlouvy o zájezdu k potvrzení ve smyslu čl. 1 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

Pokud zákazník ztratil na zájezdu věc, která se posléze našla, má právo si ji převzít u Cestovní kanceláře. Zákazník je oprávněn požadovat zaslání takové nalezené věci poštou, a to oproti uhrazení poštovného a administrativního poplatku ve výši 100,- Kč Cestovní kanceláři.

Cestovní kancelář je oprávněna jednostranně započíst odstupné a poplatky dle tohoto článku Všeobecných obchodních podmínek se vzájemnou pohledávkou zákazníka na vrácení zálohy nebo zaplacené ceny zájezdu. V případě, že výše odstupného převyšuje částku, která byla ze strany zákazníka dosud na cenu zájezdu uhrazena, je zákazník povinen rozdíl nejpozději do 30 dní po odstoupení smlouvy doplatit.

5. Cena zájezdu, další poplatky a jejich úhrada.

Cenou za zájezd se rozumí souhrnná cena uvedená ve smlouvě o zájezdu, přičemž právo na její zaplacení má Cestovní kancelář před poskytnutím zájezdu. V popisu zájezdu na webových stránkách, v katalogu či v těchto Všeobecných obchodních podmínkách je vždy uvedeno, co není součástí ceny zájezdu (nikdy není součástí ceny cestovní pojištění, obvykle není součástí ceny ani pobytová taxa, vstupy v rámci programu, apod.).

V případě běžných „first minute“ zájezdů (bez ohledu na to, zda jsou zakoupeny přímo přes Cestovní kancelář či prostřednictvím jiných agentur) více než 3 měsíce přede dnem zahájení zájezdu má zákazník možnost využít tzv. Chytrou zálohy, tj. zaplatit okamžitě prostřednictvím platební brány zálohu ve výši 999,- Kč za každou osobu účastníci se zájezdu; následně nejpozději do 3 měsíců přede dnem zahájení zájezdu doplatit případný rozdíl tak, aby bylo uhrazeno 50 % z plné ceny zájezdu; a zbytek ceny spolu se všemi poplatky dle těchto Všeobecných obchodních podmínek (jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění, pojištěné proti stornu, změna termínu) doplatit nejpozději do 2 měsíců přede dnem zahájení zájezdu. Pakliže zákazník možnost Chytré zálohy nevyužije, je zákazník povinen uhradit 50 % z plné ceny zájezdu nejpozději do 4 dní od uzavření smlouvy, a dále pak doplatit zbylou část kupní ceny ve výši 50 % spolu se všemi poplatky dle těchto Všeobecných obchodních podmínek (jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění, pojištěné proti stornu, změna termínu), nejpozději 2 měsíce přede dnem zahájení příslušného zájezdu.

V případě „last minute“ zájezdů (bez ohledu na to, zda jsou zakoupeny přímo přes Cestovní kancelář či prostřednictvím jiných agentur) méně než 2 měsíce přede dnem zahájení zájezdu je zákazník povinen uhradit plnou cenu zájezdu včetně všech poplatků (jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění, změna termínu, apod.) nejpozději do 5 dní od uzavření smlouvy.

V případě, že dojde ke změně zájezdu po uzavření smlouvy či již po uhrazení celé sjednané ceny zájezdu, je zákazník povinen uhradit poplatky či doplatky za změny termínu zájezdu, jmen či počtu účastníků, zasedacího pořádku či doplatky za jednolůžkové pokoje dle čl. 4 těchto Všeobecných obchodních podmínek do 7 dní ode dne, kdy k takové změně došlo, nejpozději však ke dni plánovaného zahájení zájezdu.

Zákazník má možnost uhradit Cestovní kanceláři cenu za zájezd vč. všech poplatků formou složenky, bezhotovostním převodem na bankovní účet Cestovní kanceláře č. účtu 115–2732160287/0100, nebo v hotovosti v pobočce Cestovní kanceláře či jí pověřené osobě až na zájezdu v případě, že se tak Cestovní kancelář se zákazníkem výslovně dohodne. Platba se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na uvedený účet Cestovní kanceláře nebo jejím předáním Cestovní kanceláři nebo jí pověřené osobě v hotovosti.

Při nedodržení kteréhokoli ze stanovených termínů splatnosti zákazníkem (termíny pro úhrady Chytré zálohy i všech dílčích doplatků a poplatků) má Cestovní kancelář právo od smlouvy o zájezdu odstoupit bez nároku zákazníka na nabídnutí náhradního termínu či jakékoli jiné kompenzace. V případě, že zákazník na sjednanou cenu zájezdu již cokoli uhradil, vrátí mu v případě odstoupení Cestovní kancelář příslušnou částku poníženou o odstupné a další poplatky na jeho účet do 30 dnů ode dne vzniku práva na její vyplacení. Tím není dotčeno právo Cestovní kanceláře na

V případě platby za zájezdy či doplatků v EURECH bude klientům k částce připočítán administrativní poplatek ve výši 1,50 EUR za bankovní výlohy. V případě jakýchkoli transakcí mezi Cestovní kanceláří a zákazníky prostřednictvím mezinárodních bankovních převodů je zákazník povinen Cestovní kanceláři uhradit poplatek ve výši 3 EUR/transakce.

Cestovní kancelář je oprávněna do 21 dnů před zahájením zájezdu jednostranným jednáním zvýšit cenu zájezdu pouze ve vybraných případech uvedených v čl. 11 těchto Všeobecných obchodních podmínek. V těchto případech je zákazník povinen uhradit rozdíl v ceně zájezdu do 7 dnů ode dne účinnosti oznámení o zvýšení ceny zájezdu. Při porušení závazku úhrady navýšené ceny zájezdu ze strany zákazníka má cestovní kancelář právo od smlouvy o zájezdu odstoupit, čímž není dotčeno právo cestovní kanceláře na náhradu škody.

V případě uhrazení ceny zájezdu slevovému portálu, je zákazník povinen v případě navýšení ceny dle tohoto ustanovení uhradit rozdíl v ceně zájezdu přímo Cestovní kanceláři v souladu s předchozím odstavcem.

6. Další práva zákazníka

Zákazník má právo:

 • na řádné poskytnutí všech služeb zájezdu dle programu (doprava, průvodcovské služby a další služby dle popisu konkrétního zájezdu).
 • na informace o přesném programu zájezdu, přibližných časech odjezdu a případných změnách o rozsahu objednaných služeb a ceny za zájezd.
 • ještě před uzavřením cestovní smlouvy na poskytnutí údajů o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení a na informace jaké zdravotní doklady jsou pro cestu a pobyt požadovány.
 • zrušit svoji účast na zájezdu kdykoli před jeho zahájením, a to ve formě odstoupení od smlouvy za podmínek uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.
 • na uplatnění a vyřízení reklamace vad v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
 • na ochranu dat a dalších osobních údajů poskytnutých Cestovní kanceláří.

Cestovní kancelář je oprávněna dle svého uvážení poskytovat zákazníkům slevy např. v podobě věrnostních slev pro stálé zákazníky, popř. jednorázových akcí. Poskytování těchto slev se řídí podmínkami konkrétní slevové akce. V případě souběhu slevových akcí se slevy nesčítají, tj. v průběhu jednorázové slevové akce se neuplatní věrnostní sleva pro stálého zákazníka či naopak dle toho, která varianta bude pro zákazníka výhodnější.

7. Další povinnosti zákazníka:

Zákazník je povinen:

 • řádně a včas zaplatit dohodnutou zálohu a cenu zájezdu.
 • poskytnout Cestovní kanceláři součinnost potřebnou k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplné a pravdivé vyplnění potřebných formulářů a předložení potřebných dokladů.
 • řídit se pokyny průvodce či delegáta Cestovní kanceláře, pokud je tento zajišťován, a dodržovat stanovený program; v případě nedostavení se zákazníka na stanovené místo srazu/odjezdu Cestovní kancelář neodpovídá za jakékoli tímto vzniklé náklady či škodu. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo vyloučit zákazníka ze zájezdu (resp. čerpání služeb) v případě porušení této povinnosti, a to bez nároku na náhradu za nevyužité služby. Zákazník může být dále zástupcem Cestovní kanceláře, popř. státním úřadem (policie, cizinecká policie atd.) ze zájezdu vyloučen, jestliže zvlášť hrubě narušuje vztahy ve skupině i mimo ni svým chováním a jednáním, chová-li se agresivně a vulgárně, odmítá a nerespektuje pokyny pracovníků Cestovní kanceláře a znemožňuje tímto plnění programu zájezdu. V těchto případech rovněž ztrácí nárok na náhradu jakékoliv nevyužité služby. Jeho vystupování bude zaprotokolováno a oznámeno na patřičná místa.
 • bez zbytečného odkladu sdělovat Cestovní kanceláře své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb.
 • uhradit škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo v ubytovacím a jiném zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle smlouvy.
 • dodržovat pasové, celní, zdravotní a další předpisy země, do které cestuje, dodržovat nejí platnou legislativu a respektovat odlišné skladby obyvatelstva a jiné kulturní zvyklosti.
 • dodržovat zákaz přechovávání a/nebo užívání drog a jiných omamných látek v průběhu zájezdu. Porušení tohoto zákazu je důvodem pro okamžité vyloučení ze zájezdu, a to bez náhrady. Cestovní kancelář má dále právo vyloučit z přepravy osoby ve výrazně podnapilém stavu či zjevně pod vlivem návykových látek.
 • nastoupit k zájezdu v čistém oblečení.
 • reklamovat veškeré závady a odchylky od sjednaných služeb bezodkladně po jejich zjištění a poskytnout součinnost při jejich odstranění.
 • předem sdělit Cestovní kanceláři své důvodné požadavky ohledně zasedacího pořádku (např. z důvodu zdravotních problémů při jízdě v protisměru apod.). V opačném případě nebude brán na případnou reklamaci uplatněnou z tohoto důvodu zřetel. Požadavky ohledně zasedacího pořádku, které se neopírají o závažný důvod, nemají povahu smluvních ujednání a bude jim vyhověno pouze v případně provozní možnosti. Z důvodu velkého množství skupin jsou k dopravě využívány i autobusy, která mají sedadla i v protisměru (konkrétně místa u stolků v patrových autobusech). Změna programu zájezdu je vyhrazena. Program může být upraven v závislosti na situaci v cílové či průjezdní destinaci. Veškeré reklamace musí být upraveny bezodkladně a řešeny s průvodcem na místě.
 • zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled zletilého účastníka v průběhu zájezdu; obdobně zajistit doprovod, dohled a potřebnou zdravotní péči u osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje. Hodlá-li zákazník, který je starší 15 let a mladší 18 let, uzavřít smlouvu o zájezdu a na základě ní čerpat služby ze zájezdu bez doprovodu a dohledu zákonného zástupce, je povinen předložit Cestovní kanceláři souhlas zákonného zástupce s takovým uzavřením smlouvy a čerpáním služeb. Účast nezletilého zákazníka na zájezdu musí být předem schválena ze strany Cestovní kanceláře. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo účastníka mladšího 18 let (bez doprovodu), jehož účast nebyla předem schválena, vyloučit ze zájezdu.

8. Zdravotní péče

Každý zákazník je povinen posoudit náročnost zájezdu ke svému zdravotnímu stavu a věku, příp. konzultovat svoji účast s lékařem. Rovněž je povinen vzít s sebou léky, které užívá.

Zákazník bere na vědomí, že v ceně zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění léčebných výloh, úrazů a odpovědnosti za způsobenou škodu. Při nastalé pojistné události není Cestovní kancelář povinna poskytnout nepojištěnému zákazníkovi jakékoliv plnění, veškerá rizika s tím související nese sám zákazník. Zákazníkům se tak doporučuje uzavřít cestovní pojištění.

V případě, že si zákazník objedná cestovní pojištění prostřednictvím Cestovní kanceláře nad rámec ceny zájezdu, platí pro splatnost souhrnného poplatku stejné podmínky jako pro splatnost ceny zájezdu v souladu s čl. 5 těchto Všeobecných obchodních podmínek. Stejné podmínky platí i pro právo Cestovní kanceláře od smlouvy, na jejímž základě má Cestovní kancelář pojištění zajistit, odstoupit v případě, že zákazník neuhradí sjednaný poplatek za cestovní pojištění v sjednaném termínu splatnosti.

Zákazník bere na vědomí, že v případě, kdy si zákazník objednal cestovní pojištění bez pojištění storna zájezdu, nelze pojištění proti stornu zájezdu prostřednictvím Cestovní kanceláře již dodatečně přikoupit, a je si toto pojištění případně povinen zajistit sám a na vlastní náklady.

9. Cestovní doklady

Účastník zahraničního zájezdu je povinen si obstarat sám včas platný cestovní doklad a v průběhu zájezdu jej opatrovat proti ztrátě. Za důsledky a náklady vyplývající ze ztráty či odcizení dokladu Cestovní kancelář neodpovídá.

Každý cestující je osobně zodpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do které cestuje. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese cestující.

Pasové a vízové požadavky pro konkrétní destinace jsou uvedeny v informacích o jednotlivých zájezdech a dále upřesněny Cestovní kanceláří v potvrzení o zájezdu. Informace budou zákazníkovi rovněž poskytnuty na dotaz.

Případné ostatní doklady zajišťované Cestovní kanceláří, jako např. vstupenky, vouchery, letenky, doklady o cestovním pojištění apod., obdrží zákazník Cestovní kanceláře obvykle 5 dní před odjezdem nebo mohou být předány zákazníkovi až přímo na místě odjezdu či až v cílové destinaci dle povahy dokladu.

10. Nečerpání služeb

Pokud zákazník objednávku zájezdu u Cestovní kanceláře nezruší nebo neodstoupí od smlouvy, ale přesto objednané služby ve smluveném čase nečerpá a k zájezdu nenastoupí, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené částky ani nárok na finanční náhradu za nečerpané služby.

11. Zrušení zájezdu a změny zájezdu ze strany Cestovní kanceláře

Cestovní kancelář si vyhrazuje právo zájezd zrušit v případě krajních okolností, jakými jsou například nedostatečný počet účastníků (min. 35 účastníků zájezdu), naplněná kapacita hotelu, zrušení autobusové dopravy ze strany dodavatele dopravy nebo jiných předem nepředvídatelných okolností (počasí, politická situace v cílové destinace, zásah vyšší moci, stávky). O zrušení konkrétního zájezdu je Cestovní kancelář povinna neprodleně informovat zákazníka, nejpozději však do 48 hodin před termínem zahájení zájezdu. Dále je povinna zákazníkovi nabídnout jiný termín.

Není-li uvedeno jinak, jsou časy odjezdu přibližné a Cestovní kancelář si vyhrazuje právo tyto údaje upřesnit nejpozději 24 hodin před zahájením zájezdu. Není však vyloučeno, že z důvodu některých nepředvídatelných událostí dojde ke zpoždění a nedodržení přibližného časového rozmezí uvedeného Cestovní kanceláří.

Rovněž místa odjezdu jsou u zájezdů uvedena jako orientační, není-li u konkrétního zájezdu uvedeno jinak. Podrobnější podmínky lze prozkoumat vždy v průběhu vyplnění webového formuláře při nezávazné rezervaci zájezdu. Na základě zpoplatněného požadavku zákazníka je možné některé místo odjezdu do programu zájezdu zařadit. Minimální počet zákazníků pro to, aby Cestovní kancelář zajistila nástup z předmětných míst odjezdu činí alespoň 5 zákazníku nastupujících v tomto místě. Cestovní kancelář je povinna dát vědět alespoň 7 dní přede dnem zahájení zájezdu, zda bude z uvedeného místa odjezdu možné na zájezd nastoupit či ne.  

Cestovní kancelář si vyhrazuje právo na změnu odjezdových časů, místa a programu výletů a zájezdu a obdobných skutečností z provozních důvodů či z důvodů nepředvídatelných situací tak, aby se jí podařilo zajistit maximální naplnění programu zájezdu a maximálního zážitku zákazníka z něj. Je-li v takovém případě Cestovní kancelář nucena změnit podmínky smlouvy či cenu za zájezd z objektivních důvodů, má Zákazník ve lhůtě 5 dní od doručení návrhu na změnu smlouvy možnost od smlouvy odstoupit; v opačném případě se má za to, že Zákazník s navrhovanou změnou Smlouvy souhlasí. Pro odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce přitom platí podmínky na jeho formu a doručení stanovené v čl. 4 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

V případě odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka pro podstatné změny zájezdu mu Cestovní kancelář vrátí příslušnou částku poníženou o odstupné a další poplatky na jeho účet do 14 dnů po vzniku nároku na vyplacení částky.

Pokud zákazník se shora uvedenými změnami nesouhlasí, je oprávněn od smlouvy odstoupit v návaznosti na storno podmínky.

Může se rovněž stát, že v době od zakoupení zájezdu zákazníkem do doby zahájení zájezdu dojde ke zvýšení ceny vstupného na atrakce, nákladů na dopravu, změně směnného kurzu, či dalších okolností v důsledku nichž bude muset být zvýšena cena zájezdu, či které by mohly mít vliv na rozhodnutí zákazníka se zájezdu zúčastnit, když zvýšení sice nemají vliv na cenu zájezdu, ale mohou mít vliv na objem doporučeného kapesného apod. Pokud dojde k takovému zvýšení, je Cestovní kancelář povinna oznámit tuto skutečnost neprodleně zákazníkovi.

Cestovní kancelář je oprávněna jednostranně změnit sjednanou cenu zájezdu do 21. dne před sjednaným okamžikem zahájení zájezdu, pokud se zvýší

 1. cena za dopravu včetně cen pohonných hmot,
 2. platby spojené s dopravou, jako jsou letištní, přístavní či jiné poplatky zahrnuté v ceně zájezdu,
 3. směnný kurs české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %,
 4. navýšení ceny ubytování o více jak 5 %.

V případech uvedených sub a) a b) tohoto ustanovení se zvýšená cena zájezdu vypočte jako původně sjednaná cena zájezdu zvýšená o rozdíl v cenách uvedených služeb, a to takto: NC=CZ+(NCR/(PCR/100)-100)*50). (CZ= cena zájezdu celkem dle podepsané cestovní smlouvy, NC=nová cena zájezdu, NCR=nová cena ropy, PCR=původní cena ropy). V případě sub c) se zvýšená cena zájezdu vypočte novým výpočtem ceny za použití zvýšeného kurzu české koruny (NC=CZ/PK*NK, přitom NC=nová cena zájezdu celkem, CZ=-cena zájezdu celkem dle podepsané cestovní smlouvy, PK=původní kurz ČNB, NK=nový kurz ke dni zvýšení ceny).

Ceny zájezdů leteckou nebo kombinovanou dopravou vychází z cen letenek, které jsou leteckým přepravcem kalkulovány při kurzu 22,50 CZK za 1 USD a při ceně leteckého paliva 600 USD/MT. Cestovní kancelář je oprávněna, pokud tak učiní letecký přepravce, jednostranným úkonem zvýšit ceny zájezdů leteckou nebo kombinovanou dopravou o 19 Kč za každou zpáteční letenku, a to za každých 0,1 CZK, o které aktuální kurz Kč za 1 USD převýší kalkulační kurz 22,50 Kč za 1 USD. Cena leteckého paliva se odvíjí od měsíčního průměru nejvyšších denních cen určených “Barges FOB Rotterdam High”, uveřejněných v “Platts Marketscan” dostupném na www.platts.com (cena na světových trzích) za měsíc, který předchází měsíci, v němž má být účtován palivový příplatek. Jestliže tato průměrná cena leteckého paliva překročí kalkulační cenu 600 USD/MT, je cestovní kancelář oprávněna účtovat ke každému sedadlu palivový příplatek dle podmínek letecké společnosti provozující daný let.

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy v případě, že dojde ke zvýšení ceny o více než 8 % z celkové ceny zájezdu. V takovém případě Cestovní kanceláři nevzniká nárok na odstupné v souladu se storno podmínkami dle těchto Všeobecných obchodních podmínek.

Jestliže po zahájení zájezdu Cestovní kancelář neposkytne sjednané služby nebo jejich podstatnou část řádně a včas nebo zjistí, že sjednané služby nebo jejich podstatnou část nebude moci řádně a včas poskytnout, je Cestovní kancelář povinna a oprávněna bez zbytečného odkladu a bezplatně provést taková opatření, aby mohl zájezd pokračovat, a zabezpečit náhradní služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo se přibližující původně sjednaným podmínkám. K takovým změnám může dojít i jen na část pobytu.

12. Nepředvídatelné okolnosti

Cestovní kancelář je oprávněna upravit dle nutné potřeby zájezd v případě nepředvídatelných a neovlivnitelných okolností (živelné pohromy, stávky, zásah vyšší moci). Cestovní kancelář neodpovídá za případné zpoždění z technických důvodů, případně z důvodu přetížení komunikací, hraničních přechodů, stávek či vyšší moci. V případě takového zpoždění nevzniká zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy ani na slevu či jiné odškodnění.

13. Cestovní kancelář neodpovídá za škody způsobené zákazníkovi jiným zákazníkem či třetí osobou na jeho osobě, zdraví či majetku během zájezdu.

Nesplní-li Cestovní kancelář své povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy řádně a včas, je povinností zákazníka ihned uplatnit svou reklamaci u průvodce Cestovní kanceláře nebo obchodního zástupce.

Průvodce, delegát či obchodní zástupce je povinen ihned na místě nedostatky řešit. Pokud není možné nedostatek na místě vyřešit nebo s řešením není zákazník spokojen, je povinností průvodce nebo delegáta sepsat se zákazníkem reklamační protokol, který oba podepíší.

Zákazník je povinen své právo na reklamaci uplatnit u Cestovní kanceláře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od skončení zájezdu nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak právo zaniká. Cestovní kancelář je povinna reklamaci řešit a s výsledkem řešení seznámit zákazníka do 30 dnů od uplatnění reklamace. Stejnou lhůtu má Cestovní kancelář na vyřešení reklamačních protokolů, které mu odevzdají průvodci (povinností průvodce je odevzdat reklamační protokol nejpozději do 3 dnů od ukončení zájezdu).

Zákazník je povinen při řešení reklamace poskytnout Cestovní kanceláři potřebnou součinnost. Na opožděné a nedoložené reklamace nebude brán zřetel.

14. Ochrana osobních údajů

Podpisem smlouvy o zájezdu a akceptací těchto smluvních podmínek zákazník bere na vědomí, že jeho osobní údaje včetně rodného čísla budou ze strany Cestovní kanceláře zpracovávány ve smyslu ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR), a to pro účely vnitřní potřeby Cestovní kanceláře, plnění povinností Cestovní kanceláře vyplývajících z právních předpisů a uzavřené smlouvy.

Poskytnuté údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům Cestovní kanceláře a dále poskytovatelům objednaných služeb v míře nezbytně nutné. Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen na dobu max. 10 let s tím, že může být kdykoliv písemně odvolán podáním adresovaným Cestovní kanceláři.

Zákazník podpisem smlouvy o zájezdu a akceptací těchto smluvních podmínek stvrzuje, že je zmocněn a podpisem smlouvy o zájezdu uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů rovněž i jménem všech osob uvedených ve smlouvě o zájezdu.

Podpisem smlouvy o zájezdu a akceptací těchto smluvních podmínek zákazník souhlasí s pořízením fotografií své osoby v rámci zájezdu pro obchodní účely Cestovní kanceláře a dále se zasíláním aktuálních nabídek e-mailem. V případě, že zákazník nesouhlasí se zasíláním aktuálních nabídek, oznámí tuto skutečnost Cestovní kanceláři.

15. Závěrečná ustanovení

Pro účely těchto podmínek se zájezdem rozumí nejen zájezd ve smyslu ust. § 2521 občanského zákoníku, ale i veškeré další výlety, zájezdy či pobyty organizované a zprostředkovávané Cestovní kanceláří, a to bez ohledu na počet služeb, které jsou v rámci něj poskytovány, a bez ohledu na jeho délku.

Neplatností jednotlivých ustanovení smlouvy o zájezdu nebo těchto podmínek, které tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu, není dotčena platnost ani vymahatelnost kteréhokoli jiného ustanovení smlouvy o zájezdu nebo Všeobecných obchodních podmínek.

V případě, že dojde mezi Cestovní kanceláří a zákazníkem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o zájezdu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz; webové stránky adr.coi.cz. Zákazník může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Smluvní vztah mezi zákazníkem a cestovní kanceláří se řídí právem České republiky.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 10. 3. 2020.

Kontakt

METAL - FRUT, spol. s r.o.
Nádražní 674
664 42 Modřice

katalog

Tištěný katalog zájezdů
zasíláme zdarma na vaši adresu

Stačí zadat adresu a katalog je na cestě k vám

Chci zaslat katalog zdarma